اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10700170000

تاریخ ثبت: 1389/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/03:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 3/5/1389 تحت شماره 8290 و شناسه ملی 107001XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/5/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام امور خدماتی عمومی امور نقلیه و امور تاسیس اتی حمل و نقل سرویس ایاب و ذهاب تایپ و امور آشپزخانه و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و بقیه طبق ماده سه اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان گلستان شهر گرگان خیابان ولیعصر پاساژ مرسل طبقه 4 واحد 408 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به یکصد و پنج سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد و پنج سهم بانام می باشد که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3100 مورخ 13/3/89 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی گرگان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علی احمد عباسی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای رضا عباسی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم زهره احمدعباسی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 خانم حاجیه بسطامی مفرد به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 خانم حاجیه بسطامی مفرد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم منا باقری به عنوان بازرس اصلی 22 خانم آیلین قاری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی