اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1297

شناسه ملی: 10840084380

تاریخ ثبت: 1388/06/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 8166773353

آدرس: به کد ملی 1199801259 و

تاریخ تاسیس: 1388/06/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/12:

612,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/25:

1,200,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 316 مورخ 19/1/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فلاورجان منظم به صورت جلسات هییت مدیره مورخ 18/1/92 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می گردد. 1 عزل آقای مهران ترابی از سمت رییس هییت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 2 هییت مدیره آقای مسلم امینی را به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهران ترابی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رضا کشاورزی به سمت منشی هییت مدیره و اکبر صادقی را به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شده اند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 105900XXXX110895XXXX رییس ثبت اسناد و املاک فلاورجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/26:

بموجب نامه شماره 10478 مورخ 12/7/91 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فلاورجان منضم بصورت جلسات مجمع مورخ 29/6/91 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه هیجار درج و منتشر می گردد. 1 ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی 1390 مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت و تعداد اعضا 102 نفر و آخرین سرمایه مبلغ 000/000/612 ریال به مجمع گزارش شده است. 2 آقایان منصور شیروانی با کد ملی 128557XXXX و با کدپستی 818373XXXX و سید حسام الدین هاشمی با کد ملی 128897XXXX و کدپستی 817875XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 3 روزنامه هیجار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 336 ف / ت مورخ 13/6/90 اداره تعاون شهرستان فلاورجان منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/6/90 تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می گردد. 1 ـ بررسی و پذیرش استعفای اکثریت اعضا و هییت مدیره تعاون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـآقایان مهران ترابی به کد ملی 128797XXXX و کدپستی 816677XXXX و رضا آزادی به کد ملی 119917XXXX و کدپستی 819483XXXX و اکبر صادقی به کد ملی 111141XXXX و کدپستی 846414XXXX و محمدرضا کشاورزی به کد ملی 128232XXXX و کدپستی 814695XXXX و مسلم امینی به کد ملی 114192XXXX و کدپستی 843198XXXX را به سمت اعضای اصلی و غلامرضا محمدرضایی به کد ملی 119980XXXX و کدپستی 817498XXXX و اسداله محمدی به کد ملی 111174XXXX و کدپستی 845716XXXX را به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شده اند. 3 ـ روزنامه هیجار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ هییت مدیره آقای مهران ترابی را به سمت رییس و آقای رضا آزادی را به سمت نایب رییس و آقای اکبر صادقی را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/6/88 تحت شماره 10968 و شناسه ملی 108400XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/6/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار بشارت نو آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع دستمال کاغذی و بهداشتی ـ بازرگانی ـ تجاری ـ صنعتی ـ تولیدی ـ و تولید انواع کیسه فریزر و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ شهر یزد بلوار جمهوری اسلامی کوچه مقداد مجتمع خورشید طبقه 4 واحد 12 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به یکصدوبیست سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصدوبیست سهم بانام می باشد که مبلغ 000/200/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 627 ـ 88 ی / ش مورخ 23/6/88 نزد بانک صندوق تعاون شعبه یزد پرداخت گردیده است 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد صالح فرخ نیا بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حسن بیدانجیری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمدحسین فرخ نیا بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مجید عسکری بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای مجید عسکری بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل آقای مجید عسکری به اتفاق رییس هییت مدیره آقای محمد صالح فرخ نیا مجتمعا با مهر شرکت معتبرخواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای امیرحسین اکبر پور به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای حسین اکبرپور به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی