اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 255689

شناسه ملی: 10102959856

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پژوهی به شماره ملی 003072XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ 960626XXXX81986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/88 کامران امین به سمت رییس هییت مدیره و بهرام امین به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدمحمد خلیل خالصی حسینی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای سید محمد خلیل خالصی حسینی (مدیرعامل) و یکی از اعضا هییت مدیره کامران امین رییس هییت مدیره و یا بهرام امین نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 4/8/88 واصل گردید: حمید آفرین به سمت بازرس اصلی و احسان خورشیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران امین بهرام امین سید محمدخلیل خالصی حسینی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/21:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/85 واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/84 به تصویب رسید . آقای بابک زینتی زیور حسنی به سمت بازرس اصلی و خانم فهیمه سادات پریسته به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/85 آقای جالینوس بهرامی خارج از شرکا به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته بروات و افتتاح و انسداد نزد بانک ها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی