اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6820

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/8/87 تغییرات زیر بعمل آمده است. 1 ـ آقای داور ایلخانی زاده بسمت بازرس اصلی و خانم خدیجه برزگر کرکرق بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی