اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 49

شناسه ملی: 10861618926

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/24:

عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1393 به استحضار می رساند تصمیمات جلسه مذکور موردی از آگهی در این اداره ندارد و از امورات داخلی شرکتها بوده است ش 940629XXXX46393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ناصر نشتا حسینی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین حسینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای شهاب محمد نشتایی به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند آقای محمد حسین حسینی با حفظ سمت به مدت 3 سال به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب شدند. ـ مقرر گردید کلیه قرارداد ها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق یهادار پس از تصویب اکثریت هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و در عیاب رییس هییت مدیره با امضای منشی هییت مدیره به اتفاق امضای ثابت مدیر عامل همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اغتبار است و اسناد و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیره عامل و درصورت لزوم با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت متعبر خواهد بود. ش 940629XXXX09412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت ش 940411XXXX81724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی تهیه شده مربوط به سال مالی 1390 ، 1391 ، 1392 شرکت مورد تصویب قرار گرفت - اسفندیار اسدی کد ملی 221878XXXX و مهدی محمدنشتایی کد ملی 221966XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر نشتاحسینی به کد ملی 221187XXXX1 محمدحسین حسینی کد ملی 221877XXXX شهاب محمدنشتایی کد ملی 482942XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شده و آقای: علی محرابی کد ملی 489969XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند ش 940411XXXX56274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی