اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13499

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 3/6/87 شرکت فوق ثبت شده بشماره 13499 ـ 17/4/87 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 ـ موضوع فعالیت شرکت در ماده 2 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شده که عبارت است از توزیع و پخش دارو در سطح استان با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح سایر موارد قبلی از موضوع شرکت حذف شده است. مسیول ثبت شرکت های ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی