اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 360331

شناسه ملی: 10104076404

تاریخ ثبت: 1388/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: تصفیه استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران عباس آباد اندیشه خیابان شهید روح اله عبادی خیابان شهید محمدحسن مقدم پلاک 20 طبقه سوم واحد شرقی

کد پستی: 1596954716

تاریخ تاسیس: 1388/08/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/04:

2,400,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/21:

12,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/02:

12,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20 ، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ 980604XXXX91441 33 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20 ، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ 980604XXXX91441 33 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ980604XXXX91441 2ـ3 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه ـ محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ980604XXXX91441 2ـ3 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه ـ محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ980604XXXX91441 1ـ3 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه ـ محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/03:

نظر به اینکه شرکت فوق به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 و پیرو آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 21614 و شماره آگهی 139830XXXX01018454 مورخ 30/02/1398 منحل اعلام گردیده است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت تسویه حساب خود طبق ماده 225 قانون تجارت ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به مدیر تصفیه به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20، طبقه سوم، واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX مراجعه نمایند. پ980604XXXX91441 1ـ3 مدیر تصفیه شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص در حال تصفیه ـ محمدرضا کبودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/30:

آگهی انحلال شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 360331 و شناسه ملی 101040XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و محمدرضا کبودان به شماره ملی 006392XXXX به سمت مدیر تصفیه به مدت 2 سال انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه:استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمدحسن مقدم، پلاک 20 ،طبقه سوم ،واحد شرقی، کدپستی 159695XXXX می باشد. پ 980230XXXX57543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید روح اله عبادی، خیابان شهید محمد حسن مقدم، پلاک 20 ، طبقه سوم، واحد شرقی کدپستی 159695XXXX تغییر یافت پ 971212XXXX70462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلی موسوی پور به شماره ملی 007092XXXX ـ آقای محمدرضا کبودان به شماره ملی 006392XXXX وآقای مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ :آقای سیدعلی موسوی پور به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا کبودان به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی شریعتی فرد به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ـ آقای امید روحی به شماره ملی 001084XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم طلایه صدرالسادات به شماره ملی 001428XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 971205XXXX02182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت به آدرس: تهران بلوار آفریقا(نلسون ماندلا) نرسیده به بزرگراه مدرس نبش خیابان گلخانه پلاک 1 فروشگاه پولو کدپستی 151797XXXX با مدیریت مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX منحل گردد. شعبه شرکت به آدرس: استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار سجاد بین چهارراه بهار و یاسمن قطعه دوم فروشگاه پولو کدپستی 918798XXXX با مدیریت لیدا پژوم به شماره ملی 094185XXXX منحل گردد. پ 971012XXXX80992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در: تهران بلوار میرداماد بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت جنوبی پلاک 290 فروشگاه پولو کدپستی 154996XXXX با مدیریت مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX منحل گردد. - شعبه شرکت در: تهران بلوار میرداماد بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت جنوبی پلاک 334 واحد 1 فروشگاه دی اس دامات کدپستی 154994XXXX با مدیریت مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX منحل گردید. پ 971012XXXX78186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در: استان اصفهان شهر اصفهان بلوار توحید شمالی نبش کوچه عدالت فروشگاه پولو کدپستی 817364XXXX با مدیرت فرنوش هاشمی فشارکی به شماره ملی 129055XXXX منحل گردد. - شعبه شرکت در: استان گیلان شهر رشت گلسار بلوار توحید پلاک 28 فروشگاه پولو کدپستی 416495XXXX با مدیریت مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX منحل گردد. - شعبه شرکت در: تهران خیابان پاسداران کوچه نارنجستان چهارم پلاک 1 (مجتمع تجاری اداری آرتمیس فرمانیه) طبقه همکف واحد 5 فروشگاه دی اس دامات کدپستی 195791XXXX با مدیریت مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX منحل گردید. پ 971012XXXX74677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. خانم ژاله اسمعیلی به شماره ملی 007871XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بابایی فر به شماره ملی 001578XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای سید علی موسوی پور به شماره ملی 007092XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدرضا کبودان به شماره ملی 006392XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970309XXXX13889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهر تهران ـ پاسداران ـ خیابان پاسداران ـ خیابان شهیدداود مومن نژاد (گلستان اول) ـ پلاک 136 ساختمان پاریس ـ طبقه همکف ـ واحد 7 کدپستی 166691XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 951225XXXX21961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 360331 و شناسه ملی 101040XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه ای از شرکت واقع در: تهران – میرداماد- بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت جنوبی – پلاک 290 – فروشگاه پولو . کدپستی : 154996XXXX تعیین و آقای مهدی شریعتی فرد شماره ملی 005909XXXX به سمت مدیر شعبه تعیین گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

آگهی تغییرات شرکت ایده تجربه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 360331 و شناسه ملی 101040XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمهدی سجادی به شماره ملی 007118XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم طراوت آهنگرانی فراهانی به شماره ملی 006460XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبات شرکت واقع در: تهران ـ بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) ـ نرسیده به بزرگراه مدرس ـ نبش خیابان گلخانه ـ پلاک 1 ـ فروشگاه پولو. کدپستی: 151797XXXX و میرداماد ـ بین بزرگراه مدرس و خیابان نفت جنوبی ـ پلاک 334 ـ واحد یک ـ فروشگاه دی اس دامات. کدپستی: 154994XXXX و خیابان پاسداران ـ کوچه نارنجستان چهارم ـ پلاک 1 (مجتمع تجاری اداری آرتمیس فرمانیه) ـ طبقه همکف ـ واحد 5 ـ فروشگاه دی اس دامات کدپستی: 195791XXXX تاسیس و آقای مهدی شریعتی فرد شماره ملی 005909XXXX به سمت مدیر شعبات فوق الذکر تعیین گردید. پ 950920XXXX12723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مهدی شریعتی فرد به شماره ملی 005909XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سیدعلی موسوی پور به شماره ملی 007092XXXX به سمت رییس هیت مدیره و محمدرضا کبودان به شماره ملی 006392XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی با امضا دونفر از اعضای هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950826XXXX52132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدمهدی سجادی به شماره ملی 007118XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدرضا صایبی فرید به شماره ملی 045258XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. پ 950826XXXX45810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در گیلان شهر رشت ـ گلسار بلوار توحید پلاک 28 ـ کدپستی 416495XXXX و آقای مهدی شریعتی فرد کد ملی 005909XXXX به سمت مدیر شعبه تعیین گردیدند. پ 950319XXXX82820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس شرکت و یا مشارکت در سایر شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس با تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت، راه اندازی دفاتر، مراکز فروش و فروشگاه های عرضه محصول در داخل و خارج از کشور و انجام فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها، خرید اوراق مشارکت برای شرکت، فروش دارایی های شرکت، ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور در حوزه های متنوع مجاز و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور، در هر یک از موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ 941105XXXX05716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی شریعتی فرد به شماره ملی: 005909XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره احمد افخمی به شماره ملی: 005947XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمدرضا کبودان به شماره ملی: 006392XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی با امضا دونفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است پ 940806XXXX13124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 29/12/1393 بتصویب رسید. سیدمهدی سجادی به شماره ملی 007118XXXX بسمت بازرس اصلی و ژاله اسمعیلی به شماره ملی: 007871XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 940715XXXX10994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه ثبت شرکت از مبلغ 12000000 ریال به 24XXXXXXXX ریال منقسم به 2400000 سهم بانام 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.جهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکرتکمیل امضا گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کامرانیه جنوبی، خ کلهری، بن بست یکم، پ 7 ، واحد 3 کد پستی 193897XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940221XXXX90357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای پوریا تابعیان ش م 175362XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیت مدیره آقای رضا صحرایی ش م 270872XXXX به سمت رییس هیت مدیره آقای احمد افخمی ش م 005947XXXX به سمت عضو هیت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی با امضا دونفر از اعضای هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است پ 940221XXXX21100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پوریا تابعیان به شماره ملی: 175362XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی: 004321XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدحسین سیدزاده یزدی به شماره ملی: 325532XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقرار دادها وعقود اسلامی با امضا دونفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است خانم هدی پژوم به شماره ملی 093799XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره مسعود به شماره ملی 004072XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد پ 940202XXXX06785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه نشانی استان اصفهان شهر اصفهان بلوار توحید شمالی نبش ک عدالت کدپستی 817364XXXX و به مدیریت فرنوش هاشمی فشارکی تاسیس گردید. شعبه نشانی استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار سجاد بین چهارراه بهار و یاسمن قطعه دوم کدپستی 918798XXXX و به مدیریت لیدا پژوم تاسیس گردید. در تاریخ 16/12/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1669285 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم زهره مسعود به شماره ملی 004072XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم هدی پژوم به شماره ملی 093799XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. در تاریخ 5/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی 004321XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای پوریا تابعیان به شماره ملی 175362XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به شماره ملی 325532XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به شماره ملی 325532XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای 2 نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 23/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 12/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم زهره مسعود به شماره ملی 004072XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم کاشفی پور به شماره ملی 137695XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/6/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به شماره ملی 004321XXXX و آقای پوریا تابعیان به شماره ملی 175362XXXX و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به شماره ملی 325532XXXX تا تاریخ 12/6/1392/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد پلاک شماره 290 کدپستی 254996XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 23/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش ک یکم ک فرحناز پ یکم برج نیایش واحد 304 کدپستی 146996XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 4/7/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نجمی هاشمی فشارکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای پوریا تابعیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید حسین سیدزاده یزدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید علی سیدزاده یزدی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 02/08/1390/2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای 2 نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. در تاریخ 28/06/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ارزش اسمی سهام از مبلغ 000/12 ریال به مبلغ 000/1 ریال تغییر یافت. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به دوازده هزار سهم بانام به ارزش هرسهم 000/1 ریالی می باشد. 2 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان محسنی ـ خ شاه نظری ـ خ ساسانی پور نبش معیری پ 29 ط 2 جنوبی کدپستی 154484XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 9/12/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا و اوراق عادی و اداری با امضای 2 نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/12/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/8/1388 تحت شماره 360331 و شناسه ملی 101040XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام فعالیت در حوزه بازرگانی مجاز صادرات واردات کالاهای مجاز اخذ و اعطا نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در حوزه های متنوع مجاز راه اندازی دفاتر مراکز فروش و فروشگاههای عرضه محصول در داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پاسداران نیستان سوم ک افشار بن بست نسترن پ 5 ط 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/12 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/200/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 5250/801/88 مورخ 28/7/1388 نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای نجمی هاشمی فشارکی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سیدحسین سیدزاده یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای پوریا تابعیان به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سیدحسین سیدزاده یزدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم زهره مسعود به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مجتبی فخری کرکرق به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی