اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 522564

شناسه ملی: 14007400672

تاریخ ثبت: 1396/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت به استان تهران شهرستان پردیس بخش بومهن دهستان کرشت روستا مراد تپه شهر پردیس فاز 6 جاده تهران دماوند پارک فناوری کوچه نو آوری 16 پلاک 169 طبقه همکف

کد پستی: 1654120834

تاریخ تاسیس: 1396/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/01:

22,220,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی 140056XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 990119XXXX52789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی 140056XXXX1 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980223XXXX16151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

و شرکت پیشگامان نو آوا پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 140040XXXX0 و شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو (سهامی خاص) به شماره ثبت 969 و شناسه ملی 140055XXXX2 در شرکت کارخانه نوآوری هم آوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1612 و شناسه ملی 140074XXXX2 به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1397 شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 593 و شناسه ملی 140040XXXX9 و شرکت پیشگامان نو آوا پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 140040XXXX0 و شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو (سهامی خاص) به شماره ثبت 969 و شناسه ملی 140055XXXX2 و شرکت کارخانه نوآوری هم آوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1612 و شناسه ملی 140074XXXX2 و در اجرای بند ز ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و آیین نامه اجرایی آن و به استناد نظریه عضو جامعه حسابداران ، کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات به ارزش دفتری شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 593 و شناسه ملی 140040XXXX9 و شرکت پیشگامان نو آوا پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت 594 و شناسه ملی 140040XXXX0 و شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو (سهامی خاص) به شماره ثبت 969 و شناسه ملی 140055XXXX2 به عنوان ادغام شونده در شرکت کارخانه نوآوری هم آوا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1612 و شناسه ملی 140074XXXX2 ادغام گردید. سرمایه شرکت مبلغ 2222XXXX000 ریال منقسم به 121740000 سهم بانام عادی و 210021XXXX سهم بانام ممتاز و 50000 سهم بی نام عادی می باشد. ش 980223XXXX26411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به استان تهران ـ شهرستان پردیس ـ بخش بومهن ـ دهستان کرشت ـ روستا مراد تپه ـ شهر پردیس فاز 6 ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) کوچه نو آوری 16 پلاک 169 طبقه همکف کد پستی 165412XXXX انتقال یافت و تحت شماره 1612 در این اداره به ثبت رسیده است حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش 971222XXXX73652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به استان تهران ـ شهرستان پردیس ـ بخش بومهن ـ دهستان کرشت ـ روستا مراد تپه ـ شهر پردیس فاز 6 ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) کوچه نو آوری 16 پلاک 169 طبقه همکف کدپستی 165412XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به نشانی استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ بیمه ـ خیابان مسعود آزمون نیا (بیمه دو) ـ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) پلاک 31 طبقه اول کدپستی 139195XXXX تاسیس گردید. هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و ادغام و ترکیب شرکت و یا انحلال آن منحصرا" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 74 ماده و 10 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 971116XXXX02634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/09:

آگهی تغییرات شرکت کارخانه نوآوری هم آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 522564 و شناسه ملی 140074XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هییت مدیره با استناد به ماده 44 اساسنامه ، اختیارات خود به موجب بندهای 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ماده 40 اساسنامه را به مدیریت عامل تفویض نمود که عبارت است از: بند 1 : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ بند 4 : نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها؛ بند 6 : افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ؛ بند 7 : دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ بند 10 : مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع؛ بند 11 : به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛ بند 12 : تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد؛ بند 14 : تعیین میزان استهلاک ها؛ بند 15 : تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت؛ بند 16 : تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 2 -دارندگان حق امضا مجاز شرکت بشرح ذیل تعیین گردید: امضای کلیه قراردادهای مربوط به امور جاری و روزمره شرکت از جمله شامل قراردادهای پرسنلی و اجاره فضای کاری مشترک، و همچنین کلیه قراردادهای منعقده تا ارزش حداکثر پانصد ( 500 ) میلیون ریال با امضا مدیر عامل و خانم آذین امینی نظری (معاون عملیاتی شرکت) با مهر شرکت، معتبر است. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی(به غیر از قراردادهای مورد اشاره در فوق)، تصمیمات، مجوزها و اسناد دیگر با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص)، به شناسه ملی 103206XXXX6 ؛ ـ آقای رضا کلانتری نژاد به شماره ملی: 007064XXXX ؛ ـ آقای مهدی آل موسوی به شماره ملی: 006952XXXX . پ 970723XXXX07159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 تصویب شد موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر، به شناسه ملی 103207XXXX2 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970723XXXX54239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی 004650XXXX به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص)، به شناسه ملی 103206XXXX6 ، به سمت رییس هییت مدیره. ـ آقای رضا کلانتری نژاد به شماره ملی 007064XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. ـ آقای مهدی آل موسوی به شماره ملی 006952XXXX ، به سمت نایب رییس هییت مدیره. انتخاب شدند دارندگان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می نماید با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ 970723XXXX12213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هییت مدیره با استناد به ماده 44 اساسنامه، اختیارات خود به موجب بندهای 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ماده 40 اساسنامه را به مدیریت عامل تفویض نمود که عبارت است از:بند 1 : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ بند 4 : نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها؛ بند 6 : افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ؛ بند 7 : دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ بند 10 : مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع؛ بند 11 : به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛ بند 12 : تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد؛ بند 14 : تعیین میزان استهلاک ها؛ بند 15 : تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت؛ بند 16 : تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. همچنین هییت مدیره، مستنداً به ماده 44 اساسنامه، اختیارات خود به موجب بند 9 ماده 40 اساسنامه را، با رعایت محدودیت مربوط به سقف معاملات تا میزان 500 (پانصد) میلیون ریال، به مدیریت عامل تفویض نمود پ 970328XXXX13658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " کارخانه نوآوری هم آوا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970118XXXX24933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص کارخانه شتابدهی آوای نو آوران امید درتاریخ 16/11/1396 به شماره ثبت 522564 به شناسه ملی 140074XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : ارایه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیر هرمی)؛وارادات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز؛توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا؛ ارایه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (عیر هرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه ساری فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی ، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذو اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-بیمه-خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2 )-بزرگراه شهید لشگری (ب مخصوص کرج )-پلاک 31 -طبقه اول- کدپستی 139195XXXX سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000000 سهم 10 ریالی با نام می باشد که مبلغ 10000000 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 588/96 ص / 234 مورخ 12/10/96 بانک پاسارگاد شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. اولین مدیران : آقای محمود کریمی به شماره ملی 007380XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای احسان فیاض بخش به شماره ملی 008285XXXX به سمت عضو هییت مدیره نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی 103206XXXX6 به نمایندگی جعفر ربیعی به شماره ملی 079334XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت در صورت غیاب رییس هییت مدیره با امضامدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضا مدیر عامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی 103207XXXX2 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی