اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 43992

شناسه ملی: 14007411630

تاریخ ثبت: 1396/11/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نشانی موسسه از محل قبلی به نشانی جدید استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله نظامی گنجوی خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان پنجاه و سوم پلاک 34 طبقه دوم به

کد پستی: 1434944674

تاریخ تاسیس: 1396/11/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/07:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/07:

1,050,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/24:

1,020,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/06/18:

آگهی تغییرات موسسه پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان به شماره ثبت 43992 و شناسه ملی 140074XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " تعیین و ارتقا سطح دانش تخصصی و مهارتی کاربردی عموم متقاضیان با اجرای نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی برای فعالیت در سطوح صلاحیت حرفه ای ملی که فرد موردنظر شاخص ها و معیارها، شایستگی های فنی و غیرفنی دارا بوده و با اخذ شرایط کسب گواهی سطح مرتبط مطابق با ایین نامه نظام صلاحیت حرفه ای درراستای ارایه گواهی درسطوح پایه-متوسطه حرفه ای تا چهارم-دکتری حرفه ای علوم و فنون در کلیه رشته ها و گرایش های مرتبط با تشخیص و نظریه اعضا هییت مدیره و با تاییدیه مدیر عامل با درج واحدهای تخصصی و میانگین معدل ارزشیابی برروی مدارک بهمراه ارایه ریزگواهی ها و کارت دانش پذیری و گواهی پایان دوره و لوح تقدیر از طریق بررسی سوابق شغلی و علمی به صورت حضوری، غیر حضوری و اینترنتی جهت کاربردی نمودن گواهی همچون درموارد بالابردن وجهه اجتماعی، تجمیع دوره ها، تکمیل رزومه، اخذ پروانه و تسهیلات بانکی، مدیرمسیول، عضو در تشکل ها، استخدام و ارتقا شغلی با شرایط استعلامی به صورت آنلاین از طریق پایگاه اینترنتی موسسه و نیز مکتوب از واحد اداری موسسه - همکاری با کلیه مراکز آموزشی، فرهنگی و دانشگاهی جهت صدور گواهی مشترک( با استناد به مصوبات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شماره 78956/28 به تاریخ تصویب 24/8/96 و مجوز شماره 362167/97 مورخه 23/08/97 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/08/1397 و مجوز شماره 362167/97 مورخه 23/8/97 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع موسسه « تعیین و ارتقا سطح دانش تخصصی و مهارتی در رسته فنی با ارایه گواهی تکنسین و کاردان یا متخصص و کارشناس، الحاق و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید پ 971023XXXX69796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اکبری بختور کد ملی 137289XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1050000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای مجتبی مولایی مجارشین کد ملی ( 170939XXXX ) دارای 980000 ریال سهم الشرکه آقای کریم فقری یام کد ملی 158311XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه آقای ایرج هاشمی نیا کد ملی 137898XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه آقای رضا اکبری بختور کد ملی 137289XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه پ 971012XXXX12297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 2 نفر می باشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کریم فقری یام کد ملی 137898XXXX بادریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ 10000 ریال از موسسه خارج گردید آقای ایرج هاشمی نیا کد ملی 137898XXXX بادریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ 10000 ریال از موسسه خارج گردید آقای مجتبی مولایی مجارشین کد ملی ( 170939XXXX ) با دریافت مبلغ 30000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق موسسه مبلغ سهم الشرکه خود را به مبلغ 950000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1050000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: آقای مجتبی مولایی مجارشین کد ملی ( 170939XXXX ) دارای 950000 ریال سهم الشرکه آقای رضا اکبری بختور کد ملی 137289XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه پ 971012XXXX99678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای مجتبی مولایی مجارشین به کد ملی 170939XXXX آقای رضا اکبری بختور به کد ملی 137289XXXX پ 971012XXXX80568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اکبری بختور به کد ملی 137289XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مجتبی مولایی مجارشین به کد ملی 170939XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای آقای مجتبی مولایی مجارشین همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مجتبی مولایی مجارشین همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 971012XXXX37219 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی مولایی مجارشین به کد ملی 170939XXXX ، آقای کریم فقری یام به کد ملی 158311XXXX و آقای ایرج هاشمی نیا به کد ملی 137898XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ 970702XXXX20445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه موسسه به نشانی زیر تاسیس گردید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ بخش مرکزی ـ شهر مرند ـ محله سردار ملی ـ کوچه پایدار ـ خیابان سردار ملی ـ پلاک 21 ـ طبقه اول ـ و کدپستی 541371XXXX و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خانم لیلا محمدزاده مجارشین ک.م 170966XXXX بادریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ 10000 ریال از موسسه خارج گردید و آقای مجتبی مولایی مجارشین ک.م 170939XXXX بادریافت مبلغ 10000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ 990000 ریال به 980000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1020000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از کاهش سرمایه: آقای مجتبی مولایی مجارشین دارای 980000 ریال سهم الشرکه آقای کریم فقری یام ک.م 158311XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه آقای ایرج هاشمی نیا ک.م 137898XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه. پ 970702XXXX55594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم فقری یام به کد ملی 158311XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای ایرج هاشمی نیا به کد ملی 137898XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجتبی مولایی مجارشین به کد ملی 170939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای آقای مجتبی مولایی مجارشین همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مجتبی مولایی مجارشین همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 970702XXXX75276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت موسسه مندرج در ماده مربوطه اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید: تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اطلاع رسانی سنتی و اینترنتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر اصلاح گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کریم فقری یام فرزند قربان به شماره شناسنامه 9 کد ملی 158311XXXX با واریز مبلغ 10000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ایرج هاشمی نیا فرزند جعفر به شماره شناسنامه 948 کد ملی 137898XXXX با واریز مبلغ مبلغ 10000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1020000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هرشریک بعد از افزایش سرمایه: خانم لیلا محمدزاده مجارشین ک.م 170966XXXX دارای 10000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی مولایی مجارشین ک.م 170939XXXX دارای 990000 ریال سهم الشرکه آقای کریم فقری یام دارای 10000 ریال سهم الشرکه آقای ایرج هاشمی نیا دارای 10000 ریال سهم الشرکه. پ 970702XXXX73567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به " پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970621XXXX22729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند: لیلا محمدزاده مجارشین به شماره ملی 170966XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مجتبی مولایی مجارشین به شماره ملی 170939XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد پ 970524XXXX53387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی موسسه از محل قبلی به نشانی جدید: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله نظامی گنجوی-خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی-خیابان پنجاه و سوم-پلاک 34 -طبقه دوم به کدپستی: 143494XXXX انتقال و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید پ 970403XXXX00352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

تاسیس موسسه غیر تجاری معادلسازی علم و فن دانشوران نیکان درتاریخ 21/11/1396 به شماره ثبت 43992 به شناسه ملی 140074XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تعیین و ارتقا سطح دانش تخصصی و مهارتی کاربردی در راستای ارایه گواهی نامه های درسطح مختلف دانش کاربردی و مهارتی تخصصی در رشته های گوناگون بهمراه ارایه ریزگواهی ها و کارت و لوح تقدیر ـ برگزاری همایش و سمینارهای مربوطه ـ ایجاد و اعطای شعبه و نمایندگی در سراسر داخل کشور و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ کوچه ندا ـ بلوار شهید پاک نژاد ـ پلاک 68 ـ ساختمان جاوید ـ طبقه اول ـ واحد شمالی کدپستی 199815XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: مجتبی مولایی مجارشین دارای 990 . 000 ریال سهم الشرکه لیلا محمدزاده مجارشین دارای 10 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مجتبی مولایی مجارشین به شماره ملی 170939XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم لیلا محمدزاده مجارشین به شماره ملی 170966XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار، چک، سفته، نامه های اداری و قراردادها و تعهدآور با امضا مدیرعامل بهمراه مهر موسسه می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961121XXXX43944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی