اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46776

شناسه ملی: 14006483108

تاریخ ثبت: 1395/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6198617339

تاریخ تاسیس: 1395/10/20

آدرس: اهواز خیابان شریعتی جنوبی بعدازفلکه پل پنجم بین نبوی وفاطمی زاده پلاک 1594

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس جهان کاران زیبا درتاریخ 20/10/1395 به شماره ثبت 46776 به شناسه ملی 140064XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امورساختمانی، طرح و اجرا و احداث ساختمان های مسکونی و اداری، تاسیسات و تجهیزات، راهسازی، زیباسازی شهری، آب، برق، خدماتی، بازرگانی، تنظیفات، و نگهداری فضای سبز، خدمات آبدارخانه ها، خدمات پشتیبانی شامل خدمات آشپزخانه، طبخ غذا، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی ازشرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه و مزایده. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز ـ خیابان شریعتی جنوبی بعدازفلکه پل پنجم بین نبوی وفاطمی زاده پلاک 1594 کدپستی 619861XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 456 , 799 مورخ 17/09/1395 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای مهدی علی اگده به شماره ملی 175069XXXX به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 21/09/1397 خانم صباح علی عگده به شماره ملی 175381XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 21/09/1397 آقای محمد علی اکده به شماره ملی 175658XXXX به سمت رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 21/09/1397 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا باوی به شماره ملی 174105XXXX به سمت بازرس علی البدل و آقای عباس باوی به شماره ملی 175804XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. ش 951020XXXX55911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی