اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 102

شناسه ملی: 10861191962

تاریخ ثبت: 1386/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: و آقای حجت زینلی به شماره ملی 0859555232 و

کد پستی: 9789145195

تاریخ تاسیس: 1386/02/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/23:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ پس از قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان ترازنامه و حساب و سود زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان امیر نجف زاده به شماره ملی 085957XXXX و حسین اسمعیلی کوکه به شماره ملی 259387XXXX و خانم مینا زینلی به شماره ملی 085002XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ ـ آقای علی حسن نیا به شماره ملی 085949XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه ضیایی سه قلعه به شماره ملی 085883XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960719XXXX93488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ امیر نجف زاده به شماره ملی 085957XXXX بسمت رییس هییت مدیره و حسین اسمعیلی کوکه به شماره ملی 259387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ومینا زینلی به شماره ملی 085002XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسین اسمعیلی کوکه به شماره ملی 259387XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و نامه های رسمی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960719XXXX96506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 04/02/93 تغییرات زیر به عمل آمد 1 ـ صورتهای مالی سال 92 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقای امیر نجف زاده بشماره ملی 085957XXXX و آقایان میثم نامور محبوب بشماره ملی 094248XXXX و مینا زینلی بشماره ملی 085002XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که امیر نجف زاده بسمت رییس هییت مدیره، آقای میثم نامور محبوب بسمت نایب رییس و مدیرعامل و خانم مینا زینلی بسمت منشی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای امیر نجف زاده رییس هییت مدیره باتفاق امضای میثم نامور محبوب مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و نامه های عادی با امضای رییس هییت مدیره معتبر می باشد. 4 ـ علی حسن نیا بشماره ملی 085949XXXX بسمت بازرس اصلی خانم فاطمه ضیایی سه قلعه بشماره ملی 085883XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 278410XXXX110027XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/5/90 تغییرات زیر بعمل آمد. 1 ـ صورت های مالی سال 89 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ خانم اعظم نجف زاده بشماره ملی 085992XXXX و کدپستی 978914XXXX و آقایان میثم نامور محبوب بشماره ملی 094248XXXX و کدپستی 918614XXXX و حسام خاک زاده بشماره ملی 094119XXXX و کدپستی 917969XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که خانم اعظم نجف زاده بسمت رییس هییت مدیره آقای میثم نامور محبوب بسمت نایب رییس و آقای حسام خاک زاد بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و غیره با امضا خانم اعظم نجف زاده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق و نامه های عادی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل شرکت معتبر می باشد. 4 ـ خانم فاطمه ضیایی سه قلعه بشماره ملی 085883XXXX و کد پستی 978914XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای حجت زینلی بشماره ملی 085955XXXX و کدپستی 978914XXXX به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 5 ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/03:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/7/89 تغییرات زیر بعمل آمد. 1 تعداد اعضای اصلی هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده 37 اساسنامه اصلاح گردید. 2 صورتهای مالی سال 88 مورد تصویب قرار گرفت. 3 با توجه کاهش اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر و استعفای آقای سیدمحمد فرخی و موافقت با آن نامبرده از شرکت خارج شد. 4 خانم فاطمه ضیایی سه قلعه به شماره ملی 085883XXXX و کدپستی 978914XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حجت زینلی به شماره ملی 085955XXXX و کدپستی 978914XXXX به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 5 روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/9/88 تغییرات زیر به عمل آمد: 2 با توجه به استعفای خانم اعظم نجف زاده از سمت مدیر عامل ی شرکت، آقای حسام خاکزاد به عنوان مدیر عامل جدید برای مدت باقیمانده تا تاریخ 7/5/1390 انتخاب گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای خانم اعظم نجف زاده رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و بطور فوق العاده مورخ 20/8/88 تغییرات زیر به عمل آمد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 37 اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ آقای سیدمحمد فرخی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 7/5/90 انتخاب گردید. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای خانم اعظم نجف زاده مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 24/4/88 تغییرات زیر به عمل آمد: 1 - با توجه به عدم کارکرد شرکت صورت های مالی شرکت منتهی به پایان اسفند 1387 به تصویب رسید. 2 - خانم اعظم نجف زاده و آقایان میثم نامور محبوب و حسام خاکزاد به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم اعظم نجف زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حسام خاکزاد به سمت نایب رییس و آقای میثم نامور محبوب به سمت منشی هییت مدیره برای مدت دو سال منصوب شدند. 3 - خانم فاطمه ضیایی سه قلعه و آقای حجت زینلی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای خانم اعظم نجف زاده مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/11/1387 شرکت راهسازی ره نورد کویر سه قلعه ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2508 تغییرات ذیل صورت گرفته است. 1 مرکز اصلی شرکت از بیرجند، خیابان مدرس، بین مدرس 12 و 14 پلاک 154 به شهرستان سرایان، شهر سه قلعه، خیابان امام بین 1 و 3 پلاک 18 انتقال یافت. رییس ثبت بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/2/86 تحت شماره 2508 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت راهسازی ره نورد کویر سه قلعه (سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: راهسازی- ساختمانی- خدمات عمرانی و ابنیه 3 - سهامداران شرکت: آقایان 1 - غلامحسین نجف زاده 2 - امین نجف زاده 3 - محسن بهدانی 4 - امیر نجف زاده 5 - حجت زینلی 6 - خانم افسانه نجف زاده 7 - خانم راضیه نجف زاده 8 - خانم اعظم نجف زاده 9 - خانم فاطمه ضیایی سه قلعه 4 - مدت شرکت: از تاریخ 23/2/86 به مدت نامحدود 5 - مرکز اصلی شرکت: بیرجند- بین مدرس 12 و 14 پلاک 154 6 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 000/000/1 ریال آن نقدی به موجب گواهی شماره 8/4515 مورخه 25/1/86 بانک صادرات شعبه 15 خرداد بیرجند به حساب جاری شماره 35 شرکت پرداخت گردیده است. 7 - اولین مدیران شرکت: آقایان غلامحسین نجف زاده- امین نجف زاده- محسن بهدانی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای غلامحسین نجف زاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن بهدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امین نجف زاده به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 8 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقای امین نجف زاده (مدیرعامل) و غلامحسین نجف زاده (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 10 - اساسنامه شرکت در 72 ماده و 8 تبصره به تصویب رسیده است. 11 - خانم فاطمه ضیایی سه قلعه به سمت بازرس اصلی و آقای حجت زینلی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 12 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی