اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1161

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/10/29

آدرس: شهرستان خدابنده ، خیابان امام ، روبروی آبان یک ، کوچه کوثر ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/10/29:

6,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق به استناد نامه شماره 2105-22/10/87 اداره تعاون شهرستان خدابنده که در تاریخ 29/10/87 تحت شماره 1161 در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد: 1- موضوع شرکت: تولید کود شیمیایی با کسب مجوز از ادارات مربوطه. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 3- مرکز اصلی شرکت: شهرستان خدابنده، خیابان امام، روبروی آبان یک، کوچه کوثر، پلاک 23. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 000/300/6 ریال منقسم به 21 سهم 000/300 ریالی که مبلغ 000/100/2 ریال آن پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران است. 5- اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای حسین شهیدی ارقینی به عنوان رئیس و خانم ربابه صبوری به عنوان نایب رئیس و آقای امیر شهیدی ارقینی به عنوان منشی و آقای غلامرضا شهیدی ارقینی به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقای حسین صبوری به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس با امضای منشی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق و نامههای عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 6- بازرس اصلی و علیالبدل: آقایان اصغر صبوری و ایرج ناجی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی