اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 264383

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/01:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/11:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: خانم باران بندارصاحبی فرزند علی اصغر ش.ش 41523 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/85 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید نوع حقوقی شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/1 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. خانمها ملیحه حلاوتیان و باران بندارصاحبی و برکه بندار صاحبی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمید محمدی به سمت بازرس اصلی و عباس محمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. و خانم ملیحه حلاوتیان به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم برکه بندار صاحبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب و امضای کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور، عقود اسلامی به امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است و ذیل ثبت در تاریخ 27/9/85 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 11/4/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید و اساسنامه جدید در 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 100000000 ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد. خانم ملیحه حلاوتیان دارای 70000000 ریال سهم الشرکه، خانم برکه بندار صاحبی دارای 15000000 ریال سهم الشرکه و خانم باران بندار صاحبی دارای 15000000 ریال سهم الشرکه، خانم ملیحه حلاوتیان و خانم برکه بندار صاحبی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. خانم ملیحه حلاوتیان به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم برکه بندار صاحبی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی