اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10360049504

تاریخ ثبت: 1388/08/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند خیابان مدرس مدرس 25

تاریخ تاسیس: 1388/08/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/08/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/13:

شرکت فوق در تاریخ 3/8/1388 تحت شماره 3533 و شناسه ملی 103600XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و راهسازی و تاسیس اتی: ساختمانی از قبیل ساخت و ساز کلیه اماکن اعم از مسکونی و اداری و بهداشتی و صنعتی و ساخت سایر اماکن تحت پوشش و فعالیتهای راهسازی از قبیل ساخت انواع پل و ابنیه و راههای آسفالته شهری و روستایی و ساخت انواع راههای بین شهری و بزرگراهها و راههای ریلی و باند فرودگاه و ساخت انواع سدهای بتنی و سدهای خاکی و تاسیس اتی اعم از تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی و سیستم های برودتی و حرارتی و ساختمان (آب، نفت ، گاز و فاضلاب) و سایر خطوط انتقال و شرکت در مناقصات در رابطه با موارد فوق و نیز حفر و اجرای کلیه خطوط انتقال اعم از (آب، گاز و فاضلاب) . 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان خراسان جنوبی- شهر بیرجند خیابان مدرس، مدرس 25 پلاک 10/4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 669 مورخ 4/7/1388 نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - 5 - آقای احسان یعقوبی به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 5 - آقای محمد گل محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 - 5 - آقای میثم نوشادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 5 - آقایا حسان یعقوبی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای احسان یعقوبی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - آقای محمود ابراهیمی به عنوان بازرس اصلی . 2 - 8 - خانم فاطمه موذنی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی