اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 419177

شناسه ملی: 10320705789

تاریخ ثبت: 1390/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1998886165

تاریخ تاسیس: 1390/09/02

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان سروغربی خیابان بخشایش خیابان بهار 5 پلاک 29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 02/09/1390 تحت شماره 419177 و شناسه ملی 103207XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/09/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای خدماتی تجاری و بازرگانی اعم از مشاوره خرید فروش واردات و صادرات کالاها و محصولات مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشاوره طبق قوانین و مقررات جاری کشور همکاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مجاز مختلف. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خیابان سروغربی خیابان بخشایش خیابان بهار 5 پلاک 29 ـ کدپستی 199888XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم افخم محمدی نیک نژاد به شماره ملی 325815XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای طاها لطفی به شماره ملی 373036XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم افسانه لطفی به شماره ملی 337980XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم افخم محمدی نیک نژاد به شماره ملی 325815XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا ً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی