اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/05/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/13:

شرکت فوق درتاریخ 8/5/83 تحت شماره 227437 این اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید مواد معدنی و واردات وصادرات کالاهای مجاز وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 2 مرکزاصلی شرکت: تهران خ اختیاریه شمالی ک غفاری پ 5 ط 1 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال 4 مدیران شرکت: آقای حسین پورمحسنی به سمت مدیر عامل و عضو آقای حمیدرضا اسفندیاری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن پور محسنی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات قراردادها وعقوداسلامی با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی