اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 286709

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1385 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ جلیل حسن زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید هاشمی طباطبایی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 27/6/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی