اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 131

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس شماره 3731 مورخه 28/5/83 شرکت فوقالذکر ثبت شده به شماره 131 مورخه 25/5/83 دفتر داخلی ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد شهرستان صحنه و به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده و هیئتمدیره مورخه 21/5/1385 تغییرات ذیل در شرکت موصوف بعمل آمده که مفاد آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1ـ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر کرد. 2ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 6 تبصره به تصویب اعضا رسید. 3ـ شرکت در مناقصه و انجام امور برق کشی و برق رسانی ادارات، شرکتهای دولتی و خصوصی به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. 4ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی می باشد که 35درصد از مبلغ آن به حساب جاری 1125 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی صحنه واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5ـ خانم زینب سلیمانی بسمت رئیس هیئتمدیره خانم مهین فاضلی بسمت نائب رئیس و آقای قدرت اله سلیمانی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های اداری با امضا منفرد آقای قدرتاله سلیمانی مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6ـ آقای موسی جهانتاب بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 7ـ روزنامه رسمی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک صحنه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی