اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1391

شناسه ملی: 14003627381

تاریخ ثبت: 1392/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: و نشانی صحیح آن استان اردبیل شهرستان گرمی روستای هفت برادران

کد پستی: 5654168488

تاریخ تاسیس: 1392/06/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/06/1392 شماره ثبت 1391 و مستنداً به نامه شماره 2437 مورخ 16/06/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گرمی در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر در همان روز تکمیل گردیده که خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تولید کود کمپوست (بیولوژیک) و توزیع آن تولید قارچ خوراکی و توزیع آن تولید گیاهان دارویی و توزیع توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل سموم و کود شیمیایی زراعی و باغی صادرات و واردات محصولات تولیدی (بقیه موارد طبق ماده 3 اساسنامه) 2 مرکز اصلی و نشانی صحیح آن: استان اردبیل شهرستان گرمی روستای هفت برادران کدپستی 565416XXXX 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 4 سرمایه شرکت و میزان سهام شرکا: پنجاه میلیون ریال نقدی می باشد که تمامی آن طی گواهی مورخ 16/06/1392 شماره حساب 1648654 به نام شرکت در بانک توسعه تعاون شعبه گرمی واریز گردیده که کل سرمایه منقسم به 50 سهم یک میلیون ریالی می باشد. 5 مدیران شرکت: مرضیه حبیبی به سمت رییس هییت مدیره و سمیه صالحی به سمت نایب رییس و ابراهیم سلطانی به سمت منشی هییت مدیره و بشیر سلطانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب و مرضیه حبیبی به سمت مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای سمیه صالحی (نایب رییس) باتفاق مرضیه حبیبی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بازرسان شرکت: سمیه محمدی و علی پناهی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 اساسنامه شرکت در 52 ماده 27 تبصره بتصویب مجمع رسید. ش 067750XXXX110505XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی