اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3111

شناسه ملی: 10861418524

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3413667613

آدرس: جدید استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین محله نادری خیابان امیر امجد خیابان فردوسی جنوبی پلاک 86 طبقه اول واحد شمال شرقی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید: (استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله نادری ، خیابان امیر امجد ، خیابان فردوسی جنوبی ، پلاک 86 ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی کدپستی 341366XXXX ) انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 990206XXXX31427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه و الحاق گردید:بازرگانی،عمرانی و خدماتی،خدمات در زمینه ترخیص کالا از گمرکات، انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات انواع و اقسام کالاهای مجاز و وسایط نقلیه (خودرو) از داخل و یا خارج از کشور خرید و فروش انواع ضایعات پس از اخذ مجوزهای لازم. * ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961205XXXX45616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1396 و پیرو آگهی تغییرات شماره 33872 تاریخ 17/8/1376 در موضوع ثبت تغییرات شرکت صباح البرز به شماره ثبت 3111 و شناسه ملی 108614XXXX4 چون مدیران شرکت تا کنون اقدام به درج آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ننموده اند که مسیولیت تاخیر در درج آگهی به عهده مدیران شرکت خواهد بود لذا نسبت به صدور آگهی المثنی به شرح ذیل اقدام گردید:آگهی تصمیمات شرکت صباح البرز با مسیولیت محدود ثبت شده به شماره 3111 برابرصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 30/4/1376 تصمیماتی بشرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است:- آقایان عباسعلی خراشادی زاده و عین اله حبیبی کلیشمی و اسکندر حیدری سزنقی با دریافت کلیه سهم الشرکه خودشان از صندوق شرکت که هرکدام مبلغ پانصد هزار ریال بود از شرکت خارج شدند و دیگر حق و سمتی ندارند. - آقای علی اصغر آقاجانی ماچیانی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش داد. - خانم زهرا احمدی ماچیانی با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل است: آقای علی اصغر آقاجانی ماچیانی یک میلیون و پانصد هزار ریال و خانم زهرا احمدی ماچیانی پانصد هزار ریال. - ماده 13 اساسنامه عده اعضا هییت مدیره به دو نفر اصلاح شد. - آقای علی اصغر آقاجانی ماچیانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم زهرا احمدی ماچیانی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 961205XXXX63116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی