اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 45605

شناسه ملی: 14006471929

تاریخ ثبت: 1395/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/10/16

کد پستی: 7168983558

آدرس: پانصد دستگاه ارتش 12 متری مصطفی خمینی پلاک 102

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/16:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سریر افراز شیراز پخش درتاریخ 16/10/1395 به شماره ثبت 45605 به شناسه ملی 140064XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پخش مواد غذایی و بهداشتی برابر با قانون و مقررات جاری کشور ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد.درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذمجوزازمراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: پانصد دستگاه ارتش 12 متری مصطفی خمینی پلاک 102 کدپستی 716898XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم لیلا عدلو دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه , خانم سکینه منفردبیدگلی دارنده 990 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم لیلا عدلو به شماره ملی 229177XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به مدت نامحدود وخانم سکینه منفردبیدگلی به شماره ملی 230121XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدودو به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل:چک، سفته، بروات وقراردادها به امضا خانم سکینه منفردبیدگلی به تنهایی همرا ه با مهر شرکت ونامه های عادی واداری به امضا خانم سکینه منفرد بیدگلی به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبرمیبا شد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 951018XXXX57410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی