اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1876

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/24

آدرس: نیشابور ، خیابان تختی ، تختی 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/10/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/10/82 تحت شماره 1876 در این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی کار به ادارات و کارخانجات شخصی، دولتی، نظافت ادارات و بیمارستانها و بقیه موارد مطابق با ماده 2 اساسنامه شرکت. 2 - موسسین شرکت: جواد طغانی، هادی ناصری، اسماعیل قدرتی شرق، مهناز طغانی 3 - مرکز اصلی شرکت: نیشابور، خیابان تختی، تختی 2 پلاک 47 4 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که کل سرمایه طی گواهی شماره 4947 موریخ 10/9/82 به بانک مسکن شعبه 15 خرداد پرداخت گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان هادی ناصری، اسماعیل قدرتی شرق، جواد طغانی و خانم مهناز طغانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. که آقایان هادی ناصری به سمت رییس هییت مدیره، اسماعیل قدرتی شرق به سمت نایب رییس هییت مدیره و جواد طغانی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و غیره با امضای آقای جواد طغانی (مدیرعامل) و آقای هادی ناصری (رییس هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرسین شرکت: آقایان علی حکیمیان و حمزه سیدآبادی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده. 9 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 10 - انحلال شرکت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی