اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3066

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/01/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/01/19:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه شرکت تعاونی تولیدی دامداری میهن شماره 4330 در تاریخ 19/1/83 تحت شماره 3066 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت تعاونی تولیدی دامداری میهن شماره 4330 2 - موضوع شرکت: تولید گاو شیری با استفاده از سرمایه و نیروی کار, مهارت و تخصص اعضا و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت طبق ماده سه و بندهای مربوطه. 3 - مرکز اصلی شرکت: بابل- بند پی غربی, روستای باییکلا (شهید آباد). 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود است. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ( 10500000 ) ریال تقسیم به هفت سهم با نام یک میلیون و پانصد هزار ( 1500000 ) ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال برابر گواهی شماره 1144/3401 مورخ 16/12/82 بانک صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی بابل به حساب جاری 4/1173 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 6 - آقایان محترم عزیزی عالی زمینی, فرشید خیراله زاده بایی, علی کریم زاده بایی به سمت اعضا اصلی و آمنه خاتون اسداله پور به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شده اند. 7 - سید علی حسین نژاد بایی, بهرام حسین قلی تباربایی بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 8 - برای صورتجلسه مورخ 17/12/1382 هییت مدیره شرکت خانم محترم عزیزی عالی زمینی به سمت رییس و فرشید خیراله زاده به سمت نایب رییس علی کریم زاده بایی به سمت منشی محترم عزیزی عالی زمینی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت (چک, سفته, بروات) و عقد اسلامی با امضا یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره علی کریم زاده بایی منشی به اتفاق خانم محترم عزیزی عالی زمینی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا محترم عزیزی عالی زمینی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی