اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2304

شناسه ملی: 14005152282

تاریخ ثبت: 1394/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/05/25

آدرس: تبریز شهرک ارم منطقه 7 دوازده متری دوم پلاک 45

کد پستی: 5147957954

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی و مشاوره و داوری عدالت گستران دبیران تبریز درتاریخ 25/05/1394 به شماره ثبت 2304 به شناسه ملی 140051XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: وکالت و داوری وحل و فصل دعاوی ـ ارایه خدمات حقوقی و مشاوره به استناد بخشنامه شماره 191536/91 مورخه 02/10/1391 در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تبریز ـ شهرک ارم ـ منطقه 7 ـ دوازده متری دوم ـ پلاک 45 کدپستی 514795XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. سیدحسین رستمی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. حسن گل محمدی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: سیدحسین رستمی به شماره ملی 007088XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره حسن گل محمدی به شماره ملی 150277XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 940525XXXX01423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی