اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 36028

شناسه ملی: 14008280082

تاریخ ثبت: 1398/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3135976574

تاریخ تاسیس: 1398/01/29

آدرس: استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، شهرک شهید فهمیده ، خیابان شهید سید محمد حسینی ، کوچه فهمیده ، پلاک 0 ، مجتمع پاسارگاد ، طبقه پنجم ، واحد 17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/29:

10,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عزیز رحیمیان به شماره ملی 160204XXXX با دریافت مبلغ 000/000/000/5 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. -سرمایه شرکت ازمبلغ 000/000/000/15 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسانامه بدین شرح اصلاح و تغییریافت. لیست سهم الشرکه شرکا خانم مهین رضایی دارای 000/000/000/5 ریال سهم الشرکه -خانم مرجان قنبری دارای 000/000/000/5 ریال سهم الشرکه ش 980926XXXX26941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم مرجان قنبری شماره ملی 008086XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 - خانم مهین رضایی شماره ملی 004504XXXX به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآوراز(قبیل :چک و سفته وبروات عقودو قراردادهای اسلامی) و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضارییس هییت مدیره منفرداًهمراه بامهر شرکت معتبرمیباشد. ش 980926XXXX23553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/29:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود شایان تلاش باختر درتاریخ 29/01/1398 به شماره ثبت 36028 به شناسه ملی 140082XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:حفظ و نگهداری و توسعه و ایجاد فضای سبز، رفت و روب و جمع آوری زباله، بازیافت و انتقال زباله،تامین ماشین آلات خدمات شهری و انتقال زباله، تفکیک زباله از مبدا،تامین نیروی انسانی، اجرای امور پیمانکاری و عمرانی در زمینه ابنیه اعم از بتنی،آجری،بهسازی،بازسازی،مقاوم سازی، انجام کلیه خدمات ساختمانی و بناهای عمومی و خصوصی و ساخت ساختمان،خاکریزی و خاکبرداری،پیمانکاری امور راه اعم از راههای اصلی و فرعی و بزرگراه و نصب علایم جاده ای،اجرای دکوراسیون های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان،انجام کلیه خدمات شهری،مبلمان شهری و رنگ آمیزی و جدول کشی و کانال کشی، محوطه سازی، لوله کشی گاز و خدمات انتقال آب و برق و گازو فاضلاب، حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر و اخذ ضمانتنامه های بانکی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، شهرک شهید فهمیده، خیابان شهید سید محمد حسینی، کوچه فهمیده، پلاک 0 ، مجتمع پاسارگاد، طبقه پنجم، واحد 17 کدپستی 313597XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهین رضایی به شماره ملی 004504XXXX دارنده 5XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه آقای عزیز رحیمیان به شماره ملی 160204XXXX دارنده 5XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم مهین رضایی به شماره ملی 004504XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای عزیز رحیمیان به شماره ملی 160204XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980129XXXX18680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی