اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 356

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1394 شرکت مزبور که در تاریخ 18/05/1394 تحت شماره 3263 به این واحد ثبتی ارایه شده است. انحلال شرکت مورد تصویب قرار گرفت و آقای بابک بختیاری فرد به سمت مدیر تصفیه و نشانی محل تصفیه: تهران ـ میدان شوش ـ خیابان کاخ جوانان ـ پاساژ نورـ طبقه همکف ـ پلاک 214 تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1913291 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی