اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14362

شناسه ملی: 14006954641

تاریخ ثبت: 1396/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4814918849

تاریخ تاسیس: 1396/05/10

آدرس: مازندران شهر ساری پاسداران کوچه شهید مقدم فر کوچه بهشت 1 پلاک 0 طبقه اول

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/11/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا آقاجانی به شماره ملی 216111XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای میثم طهماسبی اندارگلی به شماره ملی 577995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدسامان ملک به شماره ملی 214311XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدسامان ملک به شماره ملی 214311XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای رضا آقاجانی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981120XXXX70454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/11/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا آقاجانی به شماره ملی 216111XXXX و آقای میثم طهماسبی اندارگلی به شماره ملی 577995XXXX و آقای سیدسامان ملک به شماره ملی 214311XXXX تا تاریخ 12/11/1400/2 خانم فاطمه محمدیان به شماره ملی 209209XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای امین معتمدی تلاوکی به شماره ملی 208006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 981120XXXX59476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص کومه سازه کوهستان شمال درتاریخ 10/05/1396 به شماره ثبت 14362 به شناسه ملی 140069XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام پروژه های عمرانی و ساختمانی شامل بهسازی و نوسازی بافتهای شهری و غیر شهری، ابنیه بتونی و فولاد، اداری و تجاری و بهداشتی، نقشه برداری، تفکیک و تسطیح اراضی و معماری و طراحی داخلی و خارجی ساختمان و دکوراسیون و زیبا سازی ساختمان، امور پیمانـکاری مربوط به راهسازی و راه داری، مرمت و نگهداری راه و بانـد فرودگاه، جاده سازی شامل زیرسازی، شن ریزی، آسفالت کشی، خط کشی، گادریل بندی، نصب علایم و چراغ راهنمایی و هرنوع علایم هشداردهنده، سرعت گیر و هر گونه پاکسازی حریم مربوط به راه، امور پیمانکاری مرتبط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب و احداث پارکها و تفرجگاها، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال (آب، برق و...)، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی و تاسیسات شهری و بین شهری و روستایی و شبکه های گازرسانی و آبرسانی و لوله کشی، امورپیمانکاری مربوط به برق صنعتی(طرح ونصب انواع تابلوهای برق) طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و عیب یابی سیستمهای کنترل و آسانسورها و پله های برقی، خطوط انتقال نیرو و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مازندران ـ شهر ساری ـ پاسداران ـ کوچه شهید مقدم فر ـ کوچه بهشت 1 ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی 481491XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که طی گواهی شماره 0020 ـ 3400 مورخ 22/04/1396 از بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی ساری به مبلغ یک میلیون ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سیدسامان ملک به شماره ملی 214311XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره آقای رضا آقاجانی به شماره ملی 216111XXXX و به سمت رییس هییت مدیره آقای میثم طهماسبی اندارگلی به شماره ملی 577995XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای رضا آقاجانی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می با شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه محمدیان به کد ملی 209209XXXX کدپستی: 481491XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امین معتمدی تلاوکی به کد ملی 208006XXXX و کدپستی: 481491XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960510XXXX97761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی