اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 444537

شناسه ملی: 14003697160

تاریخ ثبت: 1392/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 5981693581

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 و مستندا به نامه شماره 134838/96 5/7/96 اداره ثبت شرکتهای غیرسهامی تهران مرکز اصلی شرکت از شهرستان تهران به استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ محله خرمده خیابان غدیر خم کوچه شماره 12 پلاک صفر طبقه هم کف

تاریخ تاسیس: 1392/08/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/07/03:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/13:

1,010,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/15:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/14:

آگهی تغییرات شرکت عمران عرش آرشام با مسیولیت محدود به شماره ثبت 688 و شناسه ملی 140036XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد رضا برادران کوکانی به کد ملی 155199XXXX با پرداخت 000/990/1 ریال سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/2 ریال افزایش داد. 2 -آقای عبداله خیری اشلو بلاغ به کد ملی 293875XXXX با پرداخت 000/020/195 ریال سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/196 ریال افزایش داد. 3 -آقای محرم خیری اشلو بلاغ به کد ملی 293875XXXX با پرداخت 000/990/1 ریال سهم الشرکه خود را به میزان 000/000/2 ریال افزایش داد. 4 -سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش و ماده چهار اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. نام شرکا میزان سهم الشرکه 1 آقای محمد رضا برادران کوکانی به کد ملی 155199XXXX دارای دو میلیون ریال سهم الشرکه 2 آقای عبداله خیری اشلو بلاغ به کد ملی 293875XXXX دارای صدو نو شش میلیون ریال سهم الشرکه 3 آقای محرم خیری اشلو بلاغ به کد ملی 293875XXXX دارای دو میلیون ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضا هییت مدیره از سه نفر به چهار نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 961109XXXX30323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محرم خیری اشلوبلاغ به کد ملی 293875XXXX آقای عبداله خیری اشلو بلاغ به کد ملی 293875XXXX آقای کامران پاتو به شماره ملی 293947XXXX محمد رضا برادران کوکانی به کد ملی 155199XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب شدند. ش 961109XXXX40703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عبداله خیری اشلوبلاغ به شماره ملی 293875XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای کامران پاتو به شماره ملی 293847XXXX به سمت نایب هییت مدیره ـ آقای محمد رضا برادران کوکانی به شماره ملی 155199XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای محرم خیری اشلو بلاغ به شماره ملی 293875XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شد. 2 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا آقای عبداله خیری اشلو بلاغ رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961109XXXX82908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 و مستندا به نامه شماره 134838/96 ـ 5/7/96 اداره ثبت شرکتهای غیرسهامی تهران مرکز اصلی شرکت از شهرستان تهران به استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ محله خرمده خیابان غدیر خم کوچه شماره 12 پلاک صفر طبقه هم کف کدپستی 598169XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ تحت شماره 688 به ثبت رسید ش 961013XXXX38432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دفتر مرکزی شرکت به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ محله خرمده خیابان غدیر خم کوچه شماره 12 پلاک صفر طبقه هم کف کدپستی 598169XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 960524XXXX25427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک 1014 برج مرجان ـ طبقه دهم ـ واحد 72 ـ کدپستی 145187XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941106XXXX13964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ محله خرم ده به آدرس: خیابان شهدا کوچه هفتم پلاک 1 به کدپستی: 598169XXXX تاسیس و آقای عبداله خیری اشلوبلاغ به شماره ملی 293875XXXX بسمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ 930819XXXX34777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله خیری اشلوبلاغ به شماره ملی: 293875XXXX با پرداخت مبلغ 980000 ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا در آمد آقای محرم خیری اشلوبلاغ به شماره ملی: 293875XXXX با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق شرکت، در زمره شرکا درآمد سرمایه شرکت از مبلغ: 000/010/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطدر اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکا بعداز افزایش سرمایه: محمدرضا برادران کوکانی دارنده 000/10 ریال ـ یعقوب لطفی به کد ملی 293000XXXX دارنده 330 . 000 ریال ـ ابراهیم مرادی به کد ملی 293962XXXX دارنده 330 . 000 ریال ـ علیرضا لطفی به کد ملی 293985XXXX دارنده 340 . 000 ریال ـ عبداله خیری اشلوبلاغ به کد ملی 293875XXXX دارنده 980 . 000 ریال ـ محرم خیری اشلوبلاغ دارنده 000/10 ریال پ 930819XXXX13658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یعقوب لطفی به شماره ملی: 293000XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی: 293962XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. آقای علیرضا لطفی به شماره ملی: 293985XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ: 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت .و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید لیست سهامداران بعداز کاهش سرمایه: محمدرضا برادران کوکانی دارنده 000/10 ریال ـ عبداله خیری اشلوبلاغ دارنده 980 . 000 ریال ـ محرم خیری اشلوبلاغ دارنده 000/10 ریال پ 930821XXXX86930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله خیری اشلوبلاغ به شماره ملی: 293875XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای محرم خیری اشلوبلاغ به شماره ملی: 293875XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدرضا برادران کوکانی به شماره ملی: 155199XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید . امضا و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته و بروات کلیه قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضارییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ 930821XXXX95478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1839371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره زنده دل جرتوده با کد ملی 007972XXXX با دریافت مبلغ 000/990 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از 000/000/2 ریال به 000/010/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش بقرار ذیل می باشد: محمدرضا برادران کوکانی کد ملی 155199XXXX دارای 000/10 ریال ابراهیم مرادی کد شماره 293962XXXX دارای 000/330 ریال علیرضا لطفی کد ملی 293985XXXX دارای 000/340 ریال یعقوب لطفی کد ملی 293000XXXX دارای 000/330 ریال. پ 1839372 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/31:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا برادران کوکانی به کد ملی 155199XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم سمیه باغبانی به کد ملی 155294XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای یعقوب لطفی به کد ملی 293000XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ابراهیم مرادی به کد ملی 293962XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا لطفی به کد ملی 293985XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1839374 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/25:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا برادران کوکانی فرزند اکبر متولد 10/12/51 شماره شناسنامه 112 با کد ملی 155199XXXX با پرداخت 10000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. خانم طاهره زنده دل جرتوده فرزند باقر متولد 3/2/66 شماره شناسنامه 38887 با کد ملی 007972XXXX با پرداخت 990000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلا ح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: وحید بیگدلی کد ملی 008314XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه حجت اله کشاورز معتمد کد ملی 588962XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه طاهره زنده دل جرتوده کد ملی 007972730 دارای 10000 ریال سهم الشرکه محمدرضا برادران کوکانی کد ملی 155199XXXX دارای 990000 ریال سهم الشرکه. پ 1804040 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 15/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا برادران کوکانی به کد ملی 155199XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم سمیه باغبانی به کد ملی 155294XXXX : بسمت عضو هییت مدیره ـ خانم طاهره زنده دل جرتوده به کد ملی 007972XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1804039 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/07:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید بیگدلی با کد ملی 008314XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حجت اله کشاورز معتمد با کد ملی 588962XXXX با دریافت 500000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل است: طاهره زنده دل جرتوده کد ملی 007972XXXX مبلغ 990000 ریال، محمدرضا برادران کوکانی کد ملی 155199XXXX مبلغ 10000 ریال پ 1804041 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود عمران عرش آرشام در تاریخ 5/8/1392 به شماره ثبت 444537 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140036XXXX0 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های مرتبط با موضوع تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و فضای سبز و راه های زیرزمینی و عملیات ساختمانی اعم از ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها. راههای روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خ پوراتحاد خ نصیرآبادی خ هاشمی نبش خ رز پلاک 26 کدپستی 195664XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. آقایان وحید بیگدلی دارای مبلغ 000/500 ریال و حجت اله کشاورزمعتمد دارای مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه می باشند. اولین مدیران شرکت: آقای وحید بیگدلی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 008314XXXX و آقای حجت اله کشاورزمعتمد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 588962XXXX ساکنین: تهران خ پیروزی بلوار ابوذر خ مسلم جنوبی پلاک 20 کدپستی 177998XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1723585 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی