اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11024

شناسه ملی: 10220160495

تاریخ ثبت: 1388/07/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه رودکی خ متین

تاریخ تاسیس: 1388/07/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/7/1388 تحت شماره 11024 و شناسه ملی 102201XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و نصب و نگهداری سیستمهای گرمایشی، سرمایشی، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، تولید و نصب و نگهداری سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، تولید و نصب و نگهداری سیستمهای نیروگاهی، تولید و نصب و نگهداری سیستمهای لوله کشی گاز و آب و تولید سیستمهای آبیاری تحت فشار و نصب و نگهداری آنها، تولید نصب و نگهداری سیستمهای هیدرولیکی و پنوماتیکی، واردات و صادرات تمامی سیستمهای فوق الذکر، واردات تجهیزات خط تولید و مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی شرکت، ارایه خدمات مشاوره و طراحی و نظارت تمامی سیستمهای فوق الذکر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه رودکی خ متین پ 38 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 634/12743/180 مورخ 23/7/88 نزد بانک کشاورزی شعبه خ امام ارومیه پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مریم گهرفر بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مهدی رحیمی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حسن رحیمی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حسن رحیمی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اوراق تعهدآور باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم نسرین صفری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای حامد دین پرست صالح به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی