اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 297829

شناسه ملی: 10103356981

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 1473611269

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله باغ فیض خیابان هجرت خیابان پیامبر پلاک 0 مجتمع فرهنگی و تجاری کوروش طبقه پنجم واحد 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/10:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی 97 تصویب شد وسسه حسابرسی خبره شناسه ملی 101001XXXX3 و آقای حمید رضا جبینی ک م 093782XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و اعضا هییت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور شناسه ملی 140051XXXX3 شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی 101005XXXX6 شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی 101025XXXX5 روزنامه ابرار را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد پ 981011XXXX91807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله باغ فیض، خیابان هجرت، خیابان پیامبر، پلاک 0 ، مجتمع فرهنگی و تجاری کوروش، طبقه پنجم، واحد 6 کدپستی 147361XXXX تغییر یافت شرکت گسترش گلرنگ موتور ش م 140051XXXX3 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کد ملی 087227XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو ش م 101005XXXX6 با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی کد ملی 005371XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آریان تجارت شرق ش م 101025XXXX5 با نمایندگی آقای فرزاد مظهری کد ملی 221952XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل و انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق تمامی اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981014XXXX75422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور سهامی خاص به شماره ثبت 297829 و شناسه ملی 101033XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی 101001XXXX3 به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به کد ملی 093782XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور سهامی خاص به شماره ثبت 297829 و شناسه ملی 101033XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کد ملی 087227XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به کد ملی 005371XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای فرزاد مظهری به کد ملی 221952XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره به استثنا اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضا متفق تمامی اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به ش.م 140051XXXX3 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک.م 087227XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش.م 101005XXXX6 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به ک.م 005371XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به ش.م 101025XXXX5 با نمایندگی آقای فرزاد مظهری به ک.م 221952XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثنا اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضا متفق تمامی اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 961116XXXX48826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ میرداماد ـ میدان کاظمی ـ خیابان شهید ناوسروان محمودرضا کوشا ـ پلاک 65 ـ طبقه اول ـ واحد غربی کدپستی: 154771XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961102XXXX40791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 30/12/1395 تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره ش.م 101001XXXX3 و آقای حمید رضا جبینی ک.م 093782XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره به عنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 960912XXXX85339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گلرنگ موتور " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960820XXXX48578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 با نمایندگی آقای رضا صحرایی ک. م 270872XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک. م 087227XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی ک. م 005371XXXX به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثنا اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضا متفق تمامی اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ 951223XXXX60138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 و شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 و شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5 پ 951223XXXX61985 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 با نمایندگی آقای رضا صحرایی به شماره ملی 270872XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی 087227XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به شماره ملی 005371XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی 101020XXXX8 با نمایندگی آقای پرهام پدرام به شماره ملی 045015XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای سیف اله فامیلی به شماره ملی 212241XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای متفق یک از آقایان رضا صحرایی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951006XXXX32807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی 101001XXXX3 و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی 101001XXXX1 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 950726XXXX77396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ هفده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ 950122XXXX22456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، بزرگراه حقانی، بین مدرس و چهارراه جهان کودک، جنب آژانس طنین پرواز، پلاک 19 ، طبقه اول با کدپستی: 151885XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950117XXXX50704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت گسترش گلرنگ موتوربا شناسه ملی 140051XXXX3 با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک.م 005401XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشوبا شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان بک.م 087227XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آریان تجارت شرق با شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی ک.م 005371XXXX به سمت عضو و مدیرعامل شرکت گل پخش اول با شناسه ملی 101020XXXX8 با نمایندگی آقای هادی قانعی رضایی مقدم ک.م 081966XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای سیف اله فامیلی ک.م 212241XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا متفق یک از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ 941222XXXX96750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت بهگلرنگ موتور فامیلی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اخذ و اعطا نمایندگی فروش و خدمات بعد از فروش برای شرکتهای خودرو سازی داخلی و خارجی و یا وارد کنندگان خودرو و نیز اقدام به واردات و صادرات خودرو و قطعات یدکی متعلقه طبق مقررات و قانون تجارت، انواع خودرو و انواع موتور و عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مراجع مالی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، بازاریابی و اطلاعات رسانی محصولات شرکت به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940917XXXX20329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گسترش گلرنگ موتور به شناسه ملی 140051XXXX3 با نمایندگی آقای مهدی فضلی به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی 101020XXXX8 با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سیف اله فامیلی به شماره ملی 212241XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا متفق یک از آقایان مهدی فضلی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940917XXXX96428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس. تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه 18 ، پلاک 4 ، طبقه پنجم با کدپستی: 151183XXXX منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940727XXXX47907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی 101001XXXX3 و موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی 101001XXXX1 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی 101025XXXX0 شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی 101025XXXX5 شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی 101005XXXX6 شرکت گل پخش اول شناسه ملی 101020XXXX8 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ 940603XXXX16460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی 101025XXXX0 با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان کد ملی 401138XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی 101020XXXX8 با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی 005012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی کد ملی 005371XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی 101005XXXX6 با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد کد ملی 005471XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا متفق دو نفر از چهار نفراعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940603XXXX83659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان آفریقا چهاراه جهان کودک کوچه کیش پلاک 47 واحد 8 با کد پستی: 151883XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940216XXXX27573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی 101025XXXX0 و شرکت گل پخش اول شناسه ملی 101020XXXX8 و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی 101025XXXX5 به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 940118XXXX04499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی 101025XXXX0 با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان کد ملی 401138XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت گل پخش اول شناسه ملی 101020XXXX8 با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کد ملی 005012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی کد ملی 005371XXXX به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940118XXXX24232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به آدرس: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ خیابان 31 ـ پلاک 9 طبقه چهارم با کدپستی: 151193XXXX منتقل و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 930806XXXX82690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/92 به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی 101001XXXX3 وآقای سیاوش سهیلی به کد ملی 137956XXXX بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930625XXXX48776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/17 ریال منقسم به 000/000/17 سهم 000/1 ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت دفتر از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 6/9/92 تکمیل امضا گردید موضوع فعالیت شرکت به انجام کلیه امور بازرگانی از طریق خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز به ویژه انواع خودرو و قطعات و لوازم یدکی مربوطه عندالزوم پس از اخذ مجوزهای لازمه از مراجع ذیصلاح و همچنین ارایه خدمات پس از فروش مربوط به کالاهای مذکور و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی از و به کلیه شرکتهای داخلی و خارجی در چهارچوب موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. پ 1735457 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره 1 شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی 101025XXXX0 با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک. م 401138XXXX شرکت گل پخش اول با شناسه ملی 101020XXXX7 با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م 005012823 شرکت آرین تجارت شرق با شناسه ملی 101025XXXX5 با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی ک. م 005371XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی 101001XXXX3 و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی 137956XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. و روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1714971 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/08:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به سمت رییس هییت مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص به سمت مدیر عامل 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته غیره با امضا ثابت آقای مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 8/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1660710 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/12/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی ِآقای سید محمدباقر فاضلیان و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گودرزی و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی تا تاریخ 27/12/93 . در تاریخ 08/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1660712 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی 137956XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید. در تاریخ 3/5/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی بسمت رییس هییت مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی بسمت عضو هییت مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق 2 نفر از 3 نفر عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 7/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 29/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی 137956XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به شماره ملی 049097XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 29/4/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی و شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی تا تاریخ 29/4/91 . 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. در تاریخ 7/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/15:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1387 به تصویب رسید. 2 آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای داود خمارلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/11/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر تا تاریخ 15/11/1390 . در تاریخ 15/1/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آریان تجارت شرق سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت گلپخش اول سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرمنصور جمشیدی به نمایندگی از شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق 2 نفر از 3 نفر عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 15/1/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی