اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1586

شناسه ملی: 10300040481

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 22/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 22/7/1393 بقرار ذیل می باشد. آقایان صفا صفایی پور مراد صفایی پور صادق صفایی پور و عبداله صفایی پور 2 سمت اعضای هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: مراد صفایی پور به سمت رییس هییت مدیره و عبداله صفایی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و صادق صفایی پور به سمت عضو هییت مدیره و صفا صفایی پور به سمت مدیر عامل . 3 رضا درویشی به عنوان بازرس اصلی محمد رضا عبدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری به امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 134330XXXX113447XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی