اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1296

شناسه ملی: 10860169504

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 7417733783

آدرس: جدید استان فارس شهرستان جهرم ابتدای بلوار معلم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/3/92 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آید. 1 موضوعات نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز 2 امور تاسیس اتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیس ات برودتی و حرارتی 3 خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی تلفن امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و توزیع غذا اداره رستوران و بوفه 4 تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری خدمات فنی خودرو و ساختمان ها تجهیزات و وسایل مخابراتی ارتباطی ابنیه و خطوط راه آهن بموضوع اساسنامه اضافه گردید و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ 17/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها ثبت و مورد تایید قرار گرفت. ش 434620XXXX117967XXXX رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/10/1390 شرکت فوق و نامه شماره 34036 12/8/90 اداره ثبت اسناد منطقه دو قم مرکز اصلی شرکت از استان قم به آدرس جدید استان فارس شهرستان جهرم ابتدای بلوار معلم کدپستی 741773XXXX منتقل و در این واحد تحت شماره 1296 28/10/90 ثبت گردید. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی