اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 48885

شناسه ملی: 10380652524

تاریخ ثبت: 1392/05/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/5/1392 شماره ثبت 48885 و شناسه ملی 103806XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل اجرای فاضلاب (پلی اتیلن) لوله های 5 لایه، تک لایه، اجرای موتورخانه، در قسمت الکتریکی سیم کشی ساختمان پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان نبوت نبش نبوت 16 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 752/800 مورخ 29/1/1392 نزد بانک رفاه شعبه خیام مشهد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای جواد درودی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای علی اصغر حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محسن عابدی گاه به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محسن عابدی گاه به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمود شکری به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مجید فتحی گاهی به عنوان بازرس علی البدل ش 201610XXXX118661XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی