اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/03/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 6/3/83 تحت شماره 687 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین و اداره واحد و مجتمع تولیدی کشاورزی و دامداری (پنجاه راسی گاو شیری) در زمینه تولید شیر، استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی- عرضه خدمات و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت. 2 - موسسین شرکت: 1 - آقایان علی خدادادی- حسینعلی خدادادی و محمد خدادادی. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: تربت جام- چاه شماره شش مومن آباد، کیلومتر 40 تربت جام فریمان روبروی نیروگاه خیرآباد. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 33/831910 مورخه 20/2/83 صندوق تعاون کشور شعبه تربت جام پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان حسینعلی خدادادی و محمد خدادادی و علی خدادادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای علی محمد خدادادی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند که آقای حسینعلی خدادادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد خدادادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی خدادادی به سمت مدیر عامل و منشی شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا آقای محمد خدادادی (نایب رییس) به اتفاق مدیر عامل آقای علی خدادادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 66 ماده و 47 تبصره بتصویب رسیده است. 9 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا داوری مقدم به سمت بازرس اصلی و خانم مونس موسوی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی