اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33945

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/24:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/6/1387 تحت شماره 33945 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار خراسان آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید و بسته بندی ـ واردات و صادرات ـ تهیه و توزیع خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و قانونی ـ نظیر مواد لوازم و دستگاههای پزشکی ـ دندانپزشکی ـ آزمایشگاهی و بهداشتی ـ آرایشی و اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی های داخلی و خارجی 2 ـمدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان رضوی ـ شهر مشهد انتهای خیابان پاسداران ـ ساختمان 144 طبقه دوم شماره 15 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 173 مورخ 31/4/1387 نزد بانک ملی شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مجتبی سنکیان به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمد رضا فتحی فریمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای نازنین پازوکی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا فتحی فریمانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل : 1 ـ 1 آقای محمد رضا عادلی مشهدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 آقای محسن ملک زاده آراسته به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی