اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 608

شناسه ملی: 14003612441

تاریخ ثبت: 1392/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 5961915737

تاریخ تاسیس: 1392/06/10

آدرس: آذربایجان غربی سردشت داروخانه دکتر مبین شخصی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/01:

شرکت فوق که در تاریخ 10/6/92 تحت شماره 608 و شناسه ملی 140036XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ذیل ثبت و تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات بهداشتی. درمانی پیشگیری در قالب تامین و اداره واحدهای درمانی و تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات پزشکی و دارویی و کلیه فعالیتهای مرتبط با آن پس از اخذ مجوزهای مربوطه و قوانین و مقررات جاری کشور مطابق مفاد ماده سه اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. 3 مرکز اصلی شرکت: آذربایجان غربی، سردشت، داروخانه دکتر مبین شخصی کدپستی 596191XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن برابر گواهی شماره 7175/1209/22 14/12/91 نزد بانک توسعه تعاون سردشت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدیران شرکت: آقای عبدالقادر پاک نیت کد ملی 288987XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم شهلا محمدپناهی کد ملی 288903XXXX به سمت نایب رییس و خانم روژان قادری کد ملی 288977XXXX به سمت منشی اعضای اصلی و خانم امنه مولاییان کد ملی 288905XXXX به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال و علی عزیزپوری اقدم کد ملی 288899XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد امور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 بازرسان شرکت: خانمها هاوژین شخصی کد ملی 288010XXXX و ا خدیجه ابراهیم پور به شماره کد ملی 288976XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 1701098 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی