اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 312314

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/10/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به «تجارت دیبا پاسارگاد» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 6/11/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/13:

شرکت فوق درتاریخ 30/8/1386 تحت شماره 312314 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و دریافت تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی اخذ و اعطای شعب و نمایندگی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران خ آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی ساختمان برج ساز بلوک سی طبقه هفتم واحد 174/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای وحید حسنی به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای حسین حسنی به سمت عضو هییت مدیره، 35 خانم طاهره حسنی به سمت عضو هییت مدیره, 45 آقای وحید حسنی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی