اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12888

شناسه ملی: 14006261157

تاریخ ثبت: 1395/08/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 5613935176

آدرس: جعفریه ، کوچه شهید شهبازی ، پلاک 5 ، طبقه 4

تاریخ تاسیس: 1395/08/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/02:

650,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ پیمان فیاضی با کد ملی 297176XXXX ، سونیا اشراقی با کد ملی 297181XXXX و علی داداش زاده سیار با کد ملی 206292XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخابشدند. ـ آزاد کاکه ممی با کد ملی 286008XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حیدری ده نایبی با کد ملی 007642XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. ش 970120XXXX57421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 ریال طی گواهی شماره 385/11411 مورخه 96/11/30 نزد بانک ملت شعبه بلوار انقلاب میاندوآب بحسابه شماره 828232XXXX واریز گردیده و سرمایه شرکت 100 % پرداخت شده می باشد. ش 970120XXXX64235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * تعداد اعضای هییت مدیره از چهار نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970120XXXX20856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با نام افزایش یافت و مبلغ افزایش که تماما برابر گواهی شماره 426/11411 مورخه 26/11/96 نزد بانک ملت شعبه بلوار انقلاب میاندوآب بحسابه شماره 37/82823214 واریز گردیده وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970122XXXX82668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صابر اله وردی زاده به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران) و پیمان فیاضی به سمت رییس هییت مدیره و سونیا اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره وعلی داداش زاده سیار به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها مجتمعا با امضای پیمان فیاضی(رییس هییت مدیره) و سونیا اشراقی(نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری منفردا با امضای پیمان فیاضی(رییس هییت مدیره) یا سونیا اشراقی(نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970129XXXX62964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیمان فیاضی به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) مرتضی اصغری واحد به سمت رییس هییت مدیره حامد خماری به سمت نایب رییس هییت مدیره علی داداش زاده سیار به سمت عضو هییت مدیره صابر اله وردی زاده به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری منفردا با امضای پیمان فیاضی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961010XXXX17662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت که در مجمع عمومی عادی از بین سهامداران انتخاب می شوند، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. ش 960301XXXX24728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صابر اله وردی زاده با کد ملی 032192XXXX ، مرتضی اصغری واحد با کد ملی 154123XXXX ، حامد خماری با کد ملی 155285XXXX و علی داداش زاده سیار با کد ملی 206292XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ش 960301XXXX02375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صابر اله وردی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، مرتضی اصغری واحد به سمت رییس هییت مدیره، حامد خماری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی داداش زاده سیار به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مجتمعا با امضای مرتضی اصغری واحد (رییس هییت مدیره) و حامد خماری (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ تاسیس شعبه در آذربایجان شرقی، مراغه، خیابان سعدی، نبش کوچه شهید نیساریفام، مجتمع خدماتی نفیس، طبقه دوم، واحد 6 با کدپستی 551383XXXX مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد و مرتضی اصغری واحد به عنوان مدیر شعبه انتخاب شدند. ش 960301XXXX45236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صابر اله وردی زاده با کد ملی 032192XXXX ، عباس آریافر با کد ملی 270935XXXX و علی داداش زاده سیار با کد ملی 206292XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آزاد کاکه ممی با کد ملی 286008XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حیدری ده نایبی با کد ملی 007642XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 951001XXXX45832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان صابر اله وردی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، عباس آریافر به سمت رییس هییت مدیره و علی داداش زاده سیار به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی منفردا با امضای صابر اله وردی زاده(مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ محل شرکت در واحد ثبتی اردبیل به آدرس "جعفریه، کوچه شهید شهبازی، پلاک 5 ، طبقه 4 کدپستی: 561393XXXX "تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951001XXXX77413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص طرح ابنیه یگانه ستون درتاریخ 01/08/1395 به شماره ثبت 12888 به شناسه ملی 140062XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، راههای ریلی، تونلها، پلها، راهداری و عملیات آسفالتی و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، سدها، بندها، و مخازن آب، تصفیه خانه ها و شبکه های آب و فاضلاب، آبرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، برقی، آب و گاز، امور پیمانکاری مربوط به جنگلداری، درختکاری، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت درمزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات وضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : خیابان بعثت، نرسیده به میدان شهید غفور جدی، کوچه بعثت سیزدهم، پلاک 22 کدپستی: 561987XXXX سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 109/95/1451 مورخ 18/7/95 نزد بانک گردشگری شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران شرکت : مریم ندیری با کد ملی 507989XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آزاد کاکه ممی با کد ملی 286008XXXX به سمت رییس هییت مدیره داود رحمانی با کد ملی 507898XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق بهادار با امضا آزاد کاکه ممی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای هادی خسروی به شماره ملی 293952XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای رضا عطایی ساربانلار به شماره ملی 504967XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش 950801XXXX37714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی