اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص غنچه گشت فاروج که در تاریخ 20/12/82 تحت شماره 651 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روززنامه رسمی و کثیرالانتشار تحت پوشش اداره کل ارشاد اسلامی خراسان آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:انجام امور جابجایی مسافر از محل فعالیت شرکت واقع در فاروج به سایر نقاط کشور منحصرا بوسیله اتوبوس با ظرفیت های مجاز برابر ضوابط و مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: فاروج، خیابان امام خمینی. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام که مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال آن طی گواهی شماره 54387/742 مورخه 16/12/82 بانک ملت شعبه فاروج پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان عبدالحسین غنچه یی و عبدالحسین غنچه یی جعفرآباد و محمد غنچه یی جعفرآباد و مریم شاملو اینچه کیکانلو و زینب ابراهیمی ثانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که سیدحسین مرادمندقوچانی به سمت مدیر عامل و عبدالحسین غنچه یی رییس هییت مدیره و عبدالحسین غنچه یی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت و چکها و سایر اوراق تجاری با امضا مشترک سیدحسین مرادمندقوچانی مدیر عامل و عبدالحسین غنچه یی رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا عبدالحسین غنچه یی نایب رییس و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: محسن جهانی خیرآباد به سمت بازرس اصلی و حیدر صفی پوررشوانلو به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 9 - انحلال شرکت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت می باشد. 10 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 72 ماده و 8 تبصره مورد تصویب قرارگرفت. 12 - روزنامه قدس جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد قوچان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی