اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7159

شناسه ملی: 10860570067

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هییت مدیره مورخ 28/7/89 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 88 2 آقایان

کد پستی: 7617965456

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ به موضوع شرکت تامین راننده به همراه خودرو جهت ارایه هر گونه خدمات به کلیه ارگان هاو سازمان ها و ادارات اعم از دولتی و خصوصی و غیردولتی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.(ضمن اینکه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم میسر می باشد و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ش 931015XXXX75456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هییت مدیره مورخ 28/7/89 1 ـ قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 88 2 ـ آقایان حجت الله صادقی و رضا عاقلی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند 2 ـ بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان امان الله صادقی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و امیررضا صادقی به سمت رییس هییت مدیره و حمید صادقی به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد 5 ـ آدرس شرکت به شهرک مطهری ـ بلوار ایثار ـ کوچه 27 یاقوت 10 زمرد 8 درب دوم سمت راست (کدپستی 761796XXXX ) منتقل گردید مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی