اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3068

شناسه ملی: 10861861720

تاریخ ثبت: 1388/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: بندر انزلی غازیان ساحل قو شریعتی 3

تاریخ تاسیس: 1388/12/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای محمدعلی سلیمانی با کد ملی 626950XXXX به عنوان مدیر تصفیه تا تاریخ 16/2/1396 انتخاب شدند ومحل تصفیه دفتر مرکزی شرکت بندرانزلی غازیان ساحل قو شریعتی 3 پلاک 34 طبقه دوم کدپستی 466196XXXX تعیین گردید. ش 950922XXXX77380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت بازرگانی نیایش تجارت کاسپین با مسیولیت محدود درتاریخ 24/12/88 تحت شماره 3068 به شناسه ملی 108618XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه بدینوسیله آگهی میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: ترخیص کالا، مشاوره امور گمرگی، حق العمل کاری و تهیه و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات ومزایده ها و پیمانکاریها و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت لزوم اخذ مجوز لازم 2 ـ مرکز اصلی شرکت: بندر انزلی ـ غازیان ـ ساحل قو ـ شریعتی 3 ـ پلاک 34 طبه دوم ـ تلفن: 3249843 ـ کدپستی : 65515 ـ 46619 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی 4 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضای دارند: خانم طیبه ویسی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی سلیمانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقد عقود مالی و اعتباری با سایر اوراق اداری با امضای انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرانزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی