اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 194

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت فوق الذکر که در تاریخ 14/6/86 با حضور کلیه سهامداران در محل شعبه شرکت واقع در بابل برگزار گردید پس از رسمیت جلسه و تعیین هییت مدیره مجمع تغییرات ذیل حاصل گردید. 1 آقای سیدذبیح الله گوهری و خانم سارا گوهری و صفوره جهانکشی سرابی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 روزنامه آوای مازندران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 آقای غلامرضا رمضانی و آقای سیامک گوهری به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. 4 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 17/6/86 آقای سیدذبیح الله گوهری به سمت رییس هییت مدیره و خانم صفوره جهانکشی سرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل و خانم سارا گوهری به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانک از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی