اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/18:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی پرورش گاو شیری بهار شکالگوراب و به شناسه ملی در تاریخ 18/8/90 تحت شماره 878 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پرورش گاو شیری اصیل 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 10/500/000 ریال است که به 21 سهم 500/000 ریالی منقسم گردیده است که مبلغ 5/000/000 ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده و مایقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت فومن روستای شکالگوراب بالا منزل کریم اله عارف نژاد 5 مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمد تقی عارف نژاد و خانم سیده ساجده سید صبوری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای ایمانعلی عارف نژاد به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند که آقای محمد تقی عارف نژاد به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل (به مدت 2 سال) و خانم سیده ساجده سید صبوری به سمت نایب رییس و آقای کریم اله عارف نژاد به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای آقای محمدتقی عارف نژاد (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و خانم سیده ساجده سید صبوری (نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیاب رییس و نایب رییس هییت مدیره و آقای کریم اله عارف نژاد (منشی هییت مدیره) به جای نامبرده حق امضا خواهد داشت و کلیه نامه ها و اوراق عادی با امضای آقای محمد تقی عارف نژاد ( مدیر عامل ) و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای سجاد عارف نژاد و محمد جواد عارف نژاد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 محل شعب شرکت: ندارد 8 روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان فومن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی