اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 339

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مورخه 17/9/83 مجمع عمومی شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی 1824سراب ثبت شده به شماره 339 و صورتجلسه هیئت مدیره همان تاریخ که طی شماره 10296/27 – 30/9/83 اداره کل تعاون آذربایجانشرقی به این اداره ارسال گردید تغییرات زیر بعمل آمده: 1- سود و زیان منتهی به سال 82 مورد تصویب قرار گرفت. 2- خانم مریم عبداله پور آزاد از عضویت و سمت رئیس هیئت مدیره کناره گیری و خارج شده و خانم سولماز مکاری عضواصلی هیئت مدیره و بهزاد بهمنی عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. 3- آقای علیرضا تقی زاده سرابی بعنوان بازرس اصلی و آقای ایرج رنجپور بازرس علیالبدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 4- خانم مریم غفارپور شقاقی مدیرعامل و معصومه شیرزاد رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز مکاری نائب رئیس انتخاب شدند. 5- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره به امضاء مریم غفارپور شقاقی (مدیرعامل) و معصومه شیرزاد (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره خانم سولماز مکاری نائب رئیس و کلیه اوراق عادی به امضاء خانم معصومه شیرزاد همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی