اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 18496

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: شماره ملی 5580938669 با پرداخت مبلغ 1000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/660/1 ریال افزایش یافت محل موسسه به تهران خ احمد قیصر ک چهارم پ 17 ط چهارم

کد پستی: 1514634915

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/26:

1,660,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/9/1386 آقای سیداصغر هندی و آقای علیاکبر مهاجری هر کدام با دریافت کلیه سهمالشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/660/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/85 آقای بیژن نامدارزنگنه با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/999 ریال افزایش داد آقای محمد نامدار زنگنه فرزند بیژن به ش.ش 9421 تهران به شماره ملی 558093XXXX با پرداخت مبلغ 1000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا موسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/660/1 ریال افزایش یافت محل موسسه به تهران خ احمد قیصر ک چهارم پ 17 ط چهارم کدپستی 151463XXXX منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی