اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1747

شناسه ملی: 14006940356

تاریخ ثبت: 1396/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: فارس شهر جهرم کلوان بلوار جانبازان بلوار معلم پلاک 0 طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1396/05/05

کد پستی: 7417764871

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/05:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم سهیلا احمدی به شماره ملی 247088XXXX بموجب سند صلح به شماره 31729 مورخ 16/7/96 صادره از دفتر اسناد رسمی 150 حوزه ثبتی جهرم کلیه سهم الشرکه خود به میزان 200000 ریال را به خانم اقلیم احمدی به شماره ملی 247128XXXX منتقل و از شرکت خارج گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا پس از نقل و انتقال بشرح ذیل می باشد: آقای شاپور احمدی دارای 500000 ریال سهم الشرکه خانم اقلیم احمدی دارای 200000 ریال سهم الشرکه خانم رویا احمدی دارای 300000 ریال سهم الشرکه ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت ش 961130XXXX85940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اقلیم احمدی به شماره ملی 247128XXXX و خانم رویا احمدی به شماره ملی 247134XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش 961130XXXX49237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: خانم رویا احمدی به شماره ملی 247134XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم اقلیم احمدی به شماره ملی 247128XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل رویا احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961130XXXX86213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود حسابداری بیلان ارقام فارس درتاریخ 05/05/1396 به شماره ثبت 1747 به شناسه ملی 140069XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام کلیه امور و خدمات حسابداری (حسابداری بازرگانی , حسابداری پیمانکاری , حسابداری صنعتی , حسابداری مالی و مالیاتی)، مشاوره مالی مدیریتی، بازرگانی و تهیه انواع صورتهای مالی مربوط به شرکتها و موسسات و سایر اصناف و کارخانجات تولیدی(شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، صورت ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد و صورت عملکرد سالیانه و همچنین بررسی دفاتر جهت مشاوره دادن در خصوص استفاده صحیح تر از روشهای حسابداری، براورد قیمت تمام شده تولیدات کارخانجات تولیدی از طریق سایت و نشریه، مشاوره مالی و سرمایه گذاری در بورس، نصب و راه اندازی سیستم های مالی رایانه ای، روانشناسی سازمانی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر امور تسویه، محاسبه درامد عملیاتی موسسات و شرکتها تماماً با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازمدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:فارس شهر جهرم-کلوان-بلوار جانبازان-بلوار معلم-پلاک 0 -طبقه دوم-- کدپستی 741776XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:خانم سهیلا احمدی به شماره ملی 247088XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای شاپور احمدی به شماره ملی 247133XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه خانم رویا احمدی به شماره ملی 247134XXXX دارنده 300 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران:خانم سهیلا احمدی به شماره ملی 247088XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم رویا احمدی به شماره ملی 247134XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل خانم سهیلا احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960505XXXX24386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی