اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2

شناسه ملی: 10980281040

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1395 تاییدیه شماره 5297 مورخه 09/05/96 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ معصومه سعیدی به شماره ملی 423192XXXX و فضل اله پناهی به شماره ملی 423107XXXX سیف اله عسکر پور دهنو به شماره ملی 423099XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خسرو موسوی به شماره ملی 423099XXXX و فردوس توکل به شماره ملی 423107XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 ـ صدریگل حیدری کوخدان به شماره ملی 423108XXXX به سمت بازرس اصلی و سجاد پناهی 423182XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 960518XXXX98321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1395 تاییدیه شماره 5297 مورخه 09/05/96 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تغییراتذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله پناهی به کد ملی 423107XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیف اله عسکرپور دهنو با کد ملی 423099XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم معصومه سعیدی با کد ملی 423192XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب و مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای خانم معصومه سعیدی (مدیرعامل) و آقای فضل اله پناهی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا خانم معصومه سعیدی (مدیرعامل) و مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 960518XXXX34315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/6/1395 تاییدیه شماره 8054/41 مورخه 17/07/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 27 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 951117XXXX42533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دنا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی