اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7638

شناسه ملی: 10610108950

تاریخ ثبت: 1389/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/10:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پویا محمودی کردستانی به شماره ملی 008406XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم ثریا نصیر منش به شماره ملی 380002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای پیام محمودی کردستانی به شماره ملی 373246XXXX به سمت رییس هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا پویا محمودی کردستانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970824XXXX45218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پویا محمودی کردستانی به شماره ملی 008406XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم ثریا نصیر منش به شماره ملی 380002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای پیام محمودی کردستانی به شماره ملی 373246XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا پویا محمودی کردستانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970428XXXX26165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای پویا محمودی کردستانی به شماره ملی 008406XXXX آقای پیام محمودی کردستانی به شماره ملی 373246XXXX خانم ثریا نصیر منش به شماره ملی 380002XXXX آقای عباس گازران به شماره ملی 382110XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی شریعتی به شماره ملی 373283XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970428XXXX62390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راه ها،راه های ریلی، باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،، پل ها، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری و انجام خدمات اجرای ساختمان مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی،محو طه های کوچک،دیوار کشی اجرای پیاده روها. رشته آب: دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدهاوساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی وتونل های آب،مخازن آب وشبکه های توزیع آب،تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب بزرگ،خطوط انتقال آب،ایستگاه های پمپاژوفاضلاب بزرگ،شبکه های جمع اوری وانتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی،سازه های دریایی وساحلی،احداث حوضچه ها واستخرهای پرورش وتکثیرابزیان وعملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب وفاضلاب. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم، (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950505XXXX56552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای پویا محمودی کردستانی به شماره ملی 008406XXXX آقای پیام محمودی کردستانی به شماره ملی 373246XXXX خانم ثریا نصیر منش به شماره ملی 380002XXXX ـ آقای عباس گازران به شماره ملی 382110XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمد علی شریعتی به شماره ملی 373283XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950505XXXX16218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پویا محمودی کردستانی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم ثریا نصیر منش به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای پیام محمودی کردستانی به سمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا پویا محمودی کردستان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950505XXXX31759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پیام محمودی کردستانی فرزند شهنام به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره کد ملی ( 373246XXXX ) و آقای پویا محمودی کردستانی فرزند شهنام به عنوان رییس هییت مدیره کد ملی ( 008406XXXX )وخانم ثریا نصیرمنش فرزند علی اصغر به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی ( 380002XXXX )برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد آقای پویا محمودی کردستانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930527XXXX16593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییات مدیره عبا رتند از آقای پیام محمودی کردستانی کد ملی ( 373246XXXX ) ـ آقای پویا محمودی کردستانی کد ملی ( 008406XXXX ) و خانم ثریا نصیرمنش کد ملی ( 380002XXXX ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ 2 ـ با رعایت امده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای هادی آویردی کد ملی ( 373223XXXX ) و آقای عباس گازران کد ملی ( 382110XXXX ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3 ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 930527XXXX11812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 9/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای هادی آویردی به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گازران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای پویا محمودی کردستانی و خانم ثریا نصیر منش و آقای پیام محمودی کردستانی تا تاریخ 9/5/1393/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پویا محمودی کردستانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم ثریا نصیر منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پیام محمودی کردستانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای پیام محمودی کردستانی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 10/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/5/89 تحت شماره 7638 و شناسه ملی 106101XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/5/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: رشته راه و ترابری عملیات اجرایی مربوط به رشته راهسازی احداث راه و باند فرودگاه زیرسازی راه آهن محوطه سازی رشته ساختمان دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کردستان ـ شهر سنندج خیابان مبارک آباد میدان اوراز نبش خیابان امیریه ـ تلفن 3563881 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 234 مورخ 6/5/89 نزد بانک سپه شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای پویا محمودی کردستانی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم ثریا نصیرمنش به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای پیام محمودی کردستانی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای پیام محمودی کردستانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای هادی آویردی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عباس گازران به عنوان بازرس علی البدل ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی