اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380535481

تاریخ ثبت: 1388/11/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار ییروزی پیروزی 60

تاریخ تاسیس: 1388/11/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/19:

شرکت فوق که در تاریخ 15/11/88 تحت شماره 37923 و شناسه ملی 103805XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/11/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حمایت آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: 1 شرکت ساختمانی: پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و... 2 آب: پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری، زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان. 3 رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها و راه های زیرزمینی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار ییروزی پیروزی 60 پلاک 16/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 89/4230/51 مورخ 11/9/1388 نزد بانک تجارت شعبه بلوار وکیل آباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم فرزانه فرازستانیان به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای احمد حاجی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای احسان حاجی زاده به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای احسان حاجی زاده به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای احسان حاجی زاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم زهرا نخجوان پور به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای غلامرضا آزموده به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی