اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14467

شناسه ملی: 10260354652

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 8174766174

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان ارتش مقابل پل هوایی حسین آباد مجتمع نوید طبقه اول واحد 3

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/08/1398 منصور عشوریان کد ملی 128884XXXX و محسن محجوبی پور کد ملی 128792XXXX و محسن معلمی کد ملی 128936XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. غلامعلی کیوانی کد ملی 128883XXXX به سمت بازرس اصلی و حسن زارع کد ملی 128908XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 980829XXXX45983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن معلمی به کد ملی 128936XXXX ، آقای محسن محجوبی پور به کد ملی 128792XXXX و آقای منصور عشوریان به کد ملی 128884XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین احمدی به کد ملی 128792XXXX و آقای امیر حسین خیام باشی به کد ملی 128472XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940424XXXX34680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور عشوریان به سمت رییس هییت مدیره، آقای محسن معلمی به سمت مدیرعامل و آقای محسن محجوبی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهرشرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 940424XXXX08448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان ارتش مقابل پل هوایی حسین آباد مجتمع نوید طبقه اول واحد 3 کدپستی 817476XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش 940424XXXX12250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 15/8/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان منصور عشوریان، محسن محجوبی پور، محسن معلمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمد حسین احمدی و امید نجار زادگان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای منصور عشوریان را به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن محجوبی پور را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن معلمی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 18/1/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 ـ آقایان منصور عشوریان ـ محسن محجوبی پور ـ محسن معلمی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمدحسین احمدی و حسین خیامباشی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای منصور عشوریان را بسمت رییس هییت مدیره و آقای محسن محجوبی پور را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن معلمی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی